Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Spis uchwał Rady Miejskiej w Krotoszynie - 2017 r.

Uchwała Rady Miejskiej w Krotoszynie:

Nr XXXIII/253/2017  z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia od Powiatu Krotoszyńskiego zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej, 
Nr XXXIII/254/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Powiatu Krotoszyńskiego na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krotoszynie,
Nr XXXIII/255/2017  z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/239/2016 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krotoszyn,
Nr XXXIII/256/2017  z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.

Nr XXXIV/257/2017  z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn i zatwierdzenia taryf dla  zbiorowego  zaopatrzenia  w  wodę miasta Zduny oraz wsi  Chachalnia, Siejew i Ostatni Grosz z terenu Gminy Zduny,
Nr XXXIV/258/2017  z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Krotoszyńskim dotyczącego powierzenia przez Powiat Krotoszyński Miastu i Gminie Krotoszyn prowadzenia niektórych spraw związanych z utrzymaniem czystości na drogach powiatowych w obrębie miasta Krotoszyna,
Nr XXXIV/259/2017  z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krotoszyna w rejonie ulic Okrężnej, Mazowieckiej, Słowiańskiej i Beskidzkiej,
Nr XXXIV/260/2017  z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/195/2016 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Krotoszyn w rejonie ulicy Mahle oraz część gminy Krotoszyn w rejonie wsi Durzyn,
Nr XXXIV/261/2017  z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/38/2011 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i określenia rodzajów świadczeń przyznanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania,
Nr XXXIV/262/2017 z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Krotoszyna uprawnienia do ustalania cen i opłat albo sposobu ustalania cen i opłat za  usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń Spółki „Centrum Sportu i Rekreacji Wodnik Sp. z o.o. w Krotoszynie”,
Nr XXXIV/263/2017 z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Andrzeja Boboli w Krotoszynie przy ul. Popiełuszki 3 z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
Nr XXXIV/264/2017  z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Marii Magdaleny w Krotoszynie przy ul. Wiejskiej 37a z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
Nr XXXIV/265/2017  z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.

Nr XXXV/266/2017  z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Nr XXXVI/267/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie nadania nowych nazw ulic na terenie Krotoszyna, 
Nr XXXVI/268/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na postawienie w stan likwidacji Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy,
Nr XXXVI/269/2017  z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krotoszyńskiemu na realizację zadania pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Krotoszyńskiego,
Nr XXXVI/270/2017  z dnia 30 marca 2017 r. dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
Nr XXXVI/271/2017  z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół a także nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Miasto i Gminę Krotoszyn,
Nr XXXVI/272/2017  z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/239/2016 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krotoszyn,
Nr XXXVI/273/2017  z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.
Nr XXXVI/274/2017  z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/49/2015 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie  poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa.

Nr XXXVII/275/2017  z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie i sposobu ich pobierania,
Nr XXXVII/276/2017  z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn,
Nr XXXVII/277/2017  z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Krotoszyna uprawnienia do ustalania cen i opłat albo sposobu ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń Spółki „Centrum Sportu i Rekreacji Wodnik Sp. z o. o. w Krotoszynie”,
Nr XXXVII/278/2017  z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr IX/69/2003 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 29 maja 2003 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości dla pracowniczych ogrodów działkowych,
Nr XXXVII/279/2017  z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/239/2016 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krotoszyn,
Nr XXXVII/280/2017  z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.

Nr XXXVIII/281/2017 z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Krotoszyn za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn za 2016 rok,
Nr XXXVIII/282/2017  z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie udzielenia  Burmistrzowi Krotoszyna absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2016 rok.
Nr XXXVIII/283/2017  z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krotoszyn obejmującego część wsi Tomnice w rejonie ulic Łąkowej, Krotoszyńskiej, Ogrodowej i Młyńskiej,
Nr XXXVIII/284/2017  z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krotoszyna w rejonie ulic Samulskiego, Grudzielskiego, Kobylińskiej i Chopina,
Nr XXXVIII/285/2017  z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krotoszyna w rejonie ulic Ostrowskiej i Chwaliszewskiej,
Nr XXXVIII/286/2017 z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/239/2016 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krotoszyn,
Nr XXXVIII/287/2017 z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.

Nr XL/288/2017  z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie Krotoszyna (dot.  ul. 23 Stycznia),
Nr XL/289/2017  z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie Krotoszyna (dot. ul. Pukackiego),
Nr XL/290/2017  z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krotoszyn obejmującego część wsi Smoszew w rejonie ulicy Rolniczej oraz część wsi Gorzupia,
Nr XL/291/2017  z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/256/2009 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 26 marca 2009 roku sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy; szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw; wysokość i warunki wypłacania innych  składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Krotoszyn,
Nr XL/292/2017  z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Krotoszyna na lata 2017-2023”,
Nr XL/293/2017  z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Powiatu Krotoszyńskiego,
Nr XL/294/2017  z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki JESSICA2 z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację przedsięwzięć z zakresu rewitalizacji na obszarach problemowych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) Działanie 9.2. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych. Poddziałanie 9.2.3: Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych – instrumenty finansowe, na realizację przedsięwzięcia pn. „Przystosowanie Alei Powstańców Wlkp. w Krotoszynie, budynku Kina Przedwiośnie oraz krotoszyńskiego Błonia do realizacji celów Lokalnego Programu Rewitalizacji”,
Nr XL/295/2017  z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/239/2016 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krotoszyn,
Nr XL/296/2017  z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.

XLI/297/2017  z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: "Dofinansowania budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMES) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wlkp., "
XLI/298/2017 z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/239/2016 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krotoszyn,
XLI/299/2017 z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.

Nr XLII/300/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Krotoszyna" Panu Zenonowi Balanickiemu,
Nr XLII/301/2017  z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Krotoszyńskim dotyczącego sfinansowania kosztów wynagrodzeń nauczycieli szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Krotoszyn, przeprowadzających w roku 2017 (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem godzin zajęć) część ustną egzaminu maturalnego w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Krotoszyński,
Nr XLII/302/2017  z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/148/2016 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie określenia jednostki obsługującej i jednostek obsługiwanych, prowadzonych przez Miasto i Gminę Krotoszyn, oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi,
Nr XLII/303/2017  z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/154/2016 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn na pokrycie kosztów zmiany systemów grzewczych na proekologiczne,
Nr XLII/304/2017  z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Jaraczewo,
Nr XLII/305/2017  z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwały nr XL/294/2017 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki JESSICA2 z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację przedsięwzięć z zakresu rewitalizacji na obszarach problemowych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) Działanie 9.2. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych. Poddziałanie 9.2.3: Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych – instrumenty finansowe, na realizację przedsięwzięcia pn. „Przystosowanie Alei Powstańców Wlkp. w Krotoszynie, budynku Kina Przedwiośnie oraz krotoszyńskiego Błonia do realizacji celów Lokalnego Programu Rewitalizacji”,
Nr XLII/306/2017  z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/239/2016 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krotoszyn,
Nr XLII/307/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.

Nr XLIII/308/2017  z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Krotoszyna" Pani Irenie Marszałek,
Nr XLIII/309/2017 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania nowych nazw ulic na terenie Krotoszyna,
Nr XLIII/310/2017   z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krotoszyn obejmującego część wsi Lutogniew w rejonie ulic Krotoszyńskiej, Osiedlowej, Gołębiej i Kościelnej,
Nr XLIII/311/2017   z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/104/2015 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn,
Nr XLIII/312/2017   z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr  XXXV/256/2009 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 26 marca 2009 roku sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy; szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw; wysokość i warunki wypłacania innych  składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Krotoszyn,
Nr XLIII/313/2017 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 8 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Krotoszynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 8 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej -Curie w Krotoszynie (dot. Szkoły Filialnej w Brzozie),
Nr XLIII/314/2017   z dnia 28 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 8 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Krotoszynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 8 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej -Curie w Krotoszynie,
Nr XLIII/315/2017 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Wojska Polskiego w Krotoszynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 4 im. Wojska Polskiego w Krotoszynie,
Nr XLIII/316/2017 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Biadkach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Biadkach,
Nr XLIII/317/2017   z dnia 28 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Gorzupi w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Gorzupi,
Nr XLIII/318/2017  z dnia 28 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Biskupa Michała Kozala w Kobiernie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Biskupa Michała Kozala w Kobiernie,
Nr XLIII/319/2017  z dnia 28 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Roszkach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Roszkach,
Nr XLIII/320/2017 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Zalewskiego w Świnkowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Andrzeja Zalewskiego w Świnkowie,
Nr XLIII/321/2017  z dnia 28 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Lutogniewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Brzechwy w Lutogniewie,
Nr XLIII/322/2017  z dnia 28 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Henryka Jordana w Krotoszynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Henryka Jordana w Krotoszynie,
Nr XLIII/323/2017  z dnia 28 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi  im. Jana Pawła II w Krotoszynie,
Nr XLIII/324/2017  z dnia 28 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół nr 3  w Krotoszynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Krotoszynie,
Nr XLIII/325/2017  z dnia 28 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Benicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w  Benicach,
Nr XLIII/326/2017  z dnia 28 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół im. księdza Jana Twardowskiego w Chwaliszewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. księdza Jana Twardowskiego w Chwaliszewie,
Nr XLIII/327/2017  z dnia 28 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Orpiszewie w ośmioletnią Szkołę  Podstawową im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Orpiszewie,
Nr XLIII/328/2017 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn instrumentem płatniczym,
Nr XLIII/329/2017  z dnia 28 września 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Powiatu Krotoszyńskiego na dofinansowanie zadania bieżącego pn. „Dofinansowanie remontu nawierzchni ulic Kościuszki, Koźmińskiej i Słodowej”,
Nr XLIII/330/2017  z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/208/2016 Rady Miejskiej w Krotoszynie w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Powiatu Krotoszyńskiego na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Stawnej w Krotoszynie od ronda do ulicy Św. Antoniego wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego”,
Nr XLIII/331/2017  z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/239/2016 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krotoszyn,
Nr XLIII/332/2017  z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.

Nr XLIV/333/2017  z dnia 26 października 2017 r. w sprawie skarg na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Krotoszynie,
Nr XLIV/334/2017  z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Krotoszyn z organizacjami pozarządowymi na rok 2018,
Nr XLIV/335/2017  z dnia 26 października 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Wojciecha w Kobiernie przy ul. Kobierskiej 46 z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
Nr XLIV/336/2017  z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/275/2017 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie i sposobu ich pobierania,
Nr XLIV/337/2017  z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krotoszyn w rejonie ulic Kurpińskiego dla działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 6259,
Nr XLIV/338/2017  z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Krotoszyn na lata 2017-2023”
Nr XLIV/339/2017  z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/239/2016 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krotoszyn,
Nr XLIV/340/2017  z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.

Nr XLV/341/2017  z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/222/2016 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,
Nr XLV/342/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/334/2017 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 26 października 2017r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Krotoszyn z organizacjami pozarządowymi na rok 2018,
Nr XLV/343/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na okres do 3 lat części nieruchomości będącej własnością Miasta i Gminy Krotoszyn, położonej w Krotoszynie Rynek 1R dotychczasowemu najemcy,
Nr XLV/344/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ronda na terenie miasta Krotoszyna,
Nr XLV/345/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych,
Nr XLV/346/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/154/2016 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn na pokrycie kosztów zmiany systemów grzewczych na proekologiczne,
Nr XLV/347/2017  z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 
Nr XLV/348/2017  z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Powiatu Krotoszyńskiego,
Nr XLV/349/2017  z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/239/2016 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krotoszyn,
Nr XLV/350/2017  z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.

Nr XLVI/351/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok,
Nr XLVI/352/2017  z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krotoszyn,
Nr XLVI/353/2017  z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2018 rok,
Nr XLVI/354/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2018 rok,
Nr XLVI/355/2017  z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krotoszyńskiemu w 2018 roku,
Nr XLVI/356/2017  z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Krotoszyńskim dotyczącego powierzenia przez Powiat Krotoszyński Miastu i Gminie Krotoszyn prowadzenia doradztwa metodycznego dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Krotoszyński,
Nr XLVI/357/2017  z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Powiatu Krotoszyńskiego
Nr XLVI/358/2017  z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/239/2016 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krotoszyn,
Nr XLVI/359/2017  z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok,
Nr XLVI/360/2017  z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017.

 

Metadane

Źródło informacji:Rada Miejska w Krotoszynie
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Janina Mazur
Data wprowadzenia:2017-01-25 09:05:58
Opublikował:Janina Mazur
Data publikacji:2017-01-26 12:37:20
Ostatnia zmiana:2018-01-10 13:19:02
Ilość wyświetleń:2139

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij