Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 

 
 
 

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego

zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2017 roku


 1. Producent rolny może składać do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wysokości limitu zwrotu określonego na 2017 rok, w dwóch terminach, tj:

  a) od 1 lutego 2017 r. do 28 lutego 2017 r. – z fakturami VAT (lub ich potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami) dokumentującymi zakup w okresie od 1 sierpnia 2016 roku do 31 stycznia 2017 roku oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,

  b) od 1 sierpnia 2017 roku do 31 sierpnia 2017 roku – wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami, jak wyżej) potwierdzającymi zakup oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2017 roku do 31 lipca 2017 roku.

  Umowy dzierżawy/użyczenia muszą być zawarte w formie pisemnej, a w treści tej umowy powinny znajdować się następujące dane: strony umowy, numer działki podlegającej dzierżawie, powierzchnia gruntu i okres zawarcia umowy. Do wniosku należy dołączyć kopię umów, jednakże muszą one zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika urzędu.

 2. Za producenta rolnego, zgodnie z ustawą, uznaje się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

 3. Za gospodarstwo rolne, w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym, uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zakrzewione lub zadrzewione na użytkach rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

 4. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili we wniosku pisemną zgodę (nie dotyczy współmałżonków!).

 5. W przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego we wniosku, o którym mowa w pkt 1. podaje numer z tego rejestru.

 6. Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie w oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej został ogłoszony w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
  (Dz. U. z 2013 r. poz. 789) i jest również dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl).

 7. Faktura powinna spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.).

 8. Kwotę zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu do 1 litra określonej
  w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2017 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 1934) z tym, że kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego (1 zł/l), liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego 2017 roku.

  Przy ustalaniu w/w limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

 9. Na wniosek złożony w pierwszym terminie (luty) decyzje ustalające wysokość zwrotu podatku akcyzowego zostaną wydane przez burmistrza w terminie od 1 do 31 marca 2017 roku, a wypłata kwoty zwrotu producentom rolnym nastąpi po uzyskaniu dotacji z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w terminie 30 kwietnia 2017 roku, przelewem na rachunek bankowy producenta rolnego podany we wniosku.

 10. Na wniosek złożony w drugim terminie (sierpień) decyzje ustalające wysokość zwrotu podatku akcyzowego zostaną wydane przez burmistrza w terminie od 1 września 2017 r. do 30 września 2017 r, a wypłata kwoty zwrotu producentom rolnym nastąpi po uzyskaniu dotacji z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w terminie do 30 października 2017 roku przelewem na rachunek bankowy producenta rolnego podany we wniosku.

 

Załączniki

Wniosek

Data: 2017-01-12 13:38:07 Rozmiar: 169.62k Format: .pdf Pobierz

Zestawienie faktur

Data: 2017-01-12 13:38:07 Rozmiar: 35.96k Format: .pdf Pobierz

Oświadczenie

Data: 2017-01-12 13:38:07 Rozmiar: 24k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 64
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Ewa Zaradniak
Osoba odpowiedzialna za informację : Burmistrz Krotoszyna
Czas wytworzenia: 2017-01-12 13:38:07
Czas publikacji: 2017-01-12 13:43:42
Data przeniesienia do archiwum: Brak