Spis uchwał Rady Miejskiej w Krotoszynie - 2018 r.  

 
 

 

Uchwała Rady Miejskiej w Krotoszynie:

Nr XLVII/361/2018  z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie  rozpatrzenia skargi Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Krotoszynie na działania Burmistrza Krotoszyna,
Nr XLVII/362/2018  z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie  określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Krotoszyn,
Nr XLVII/363/2018  z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie  określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I publicznej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Krotoszyn,
Nr XLVII/364/2018  z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie  zmiany uchwałę Nr XLVII/400/2014 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Krotoszyn,
Nr XLVII/365/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie  ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół, dla których Miasto i Gmina Krotoszyn jest organem rejestrującym,
Nr XLVII/366/2018  z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie  projektu zmiany uchwały nr XXXVI/270/2017 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 30 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
Nr XLVII/367/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie  przyjęcia od Powiatu Krotoszyńskiego zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej,
Nr XLVII/368/2018  z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie  udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Powiatu Krotoszyńskiego na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krotoszynie, 
Nr XLVII/369/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie  zmiany uchwały nr VI/49/2015 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie  poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa,
Nr XLVII/370/2018  z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie  wyrażenia zgody do wprowadzenia danych do Rejestru Należności Publicznych. 
Nr XLVII/371/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Dofinansowanie budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wlkp.”,
Nr XLVII/372/2018  z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/192/2016 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 28 lipca 2016 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja wraz z modernizacją kotłowni i systemu c.o. w Gimnazjum Nr 2 w Krotoszynie”,
Nr XLVII/373/2018  z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/352/2017 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krotoszyn,
Nr XLVII/374/2018  z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok.

Nr XLVIII/375/2018  z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Krotoszyna" Panu Jerzemu Wojtaszkowi,
Nr XLVIII/376/2018  z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krotoszyna w rejonie ulic Okrężnej, Mazowieckiej, Słowiańskiej i Beskidzkiej,
Nr XLVIII/377/2018  z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krotoszyn w rejonie ulicy Dożynkowej, Prostej, Piaskowej i Gorzupskiej,
Nr XLVIII/378/2018  z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na Zarządzenie Zastępcze Wojewody Wielkopolskiego nr KN-I.4102.17.2018.10 z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie nadania ulicy 23 Stycznia położonej w miejscowości Krotoszyn nazwy Konstantego Skąpskiego,
Nr XLVIII/379/2018  z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/104/2015 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn,
Nr XLVIII/380/2018  z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/353/2017 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2018 rok,
Nr XLVIII/381/2018  z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  Spółka z o.o. w Krotoszynie na lata 2018-2022”,
Nr XLVIII/382/2018  z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/352/2017 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krotoszyn,
Nr XLVIII/383/2018  z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok.

Nr XLIX/384/2018  z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Krotoszyn na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,
Nr XLIX/385/2018 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Miasta i Gminy Krotoszyn, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
Nr XLIX/386/2018  z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/270/2017 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
Nr XLIX/387/2018  z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny lub niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz określenia kryteriów wyboru ofert,
Nr XLIX/388/2018  z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej  w Krotoszynie,
Nr XLIX/389/2018 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jana Chrzciciela w Krotoszynie przy ul. Farnej 10 z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
Nr XLIX/390/2018  z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Krotoszynie przy ul. Klasztornej 3 z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, 
Nr XLIX/391/2018 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krotoszyńskiemu na realizację zadania pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Krotoszyńskiego,
Nr XLIX/392/2018 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLV/348/2017 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Powiatu Krotoszyńskiego,
Nr XLIX/393/2018 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Krotoszyńskim dotyczącego powierzenia przez Powiat Krotoszyński Miastu i Gminie Krotoszyn prowadzenia niektórych spraw związanych z utrzymaniem czystości na drogach powiatowych w obrębie miasta Krotoszyna,
Nr XLIX/394/2018 z dnia 29 marca 2018 r.w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe transportu zbiorowego wykonywane na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn,  określenia uprawnień do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz wysokości opłat dodatkowych związanych z tym przewozem,
Nr XLIX/395/2018 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie nadania nowych nazw ulic na terenie miasta i gminy Krotoszyn,
Nr XLIX/396/2018 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVII/371/2018 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Wo-jewództwa Wielkopolskiego na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Dofinan-sowanie budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lot-niska Michałków w Ostrowie Wlkp.”,
Nr XLIX/397/2018 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla  Powiatu Krotoszyńskiego,
Nr XLIX/398/2018 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/352/2017 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krotoszyn,
Nr XLIX/399/2018 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok.

Nr L/400/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krotoszyn w rejonie ulicy Kurpińskiego dla działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 6259,
Nr L/401/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta i Gminy Krotoszyn na lata 2018 - 2022",
Nr L/402/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu Wspierania Rodziny dla Miasta i Gminy Krotoszyn na lata 2018 – 2020”,
Nr L/403/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/365/2018 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół dla których Miasto i Gmina Krotoszyn jest organem rejestrującym,
Nr L/404/2018  z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół a także nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art.42 ust.3 ustawy – Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Miasto i Gminę Krotoszyn,
Nr L/405/2018  z dnia 26 kwietnia 2018 r.w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla  Powiatu Krotoszyńskiego,
Nr L/406/2018  z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/352/2017 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krotoszyn,
Nr L/407/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok,
Nr L/408/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Krotoszyńskiego zadania zarządzania częścią drogi powiatowej nr 4331P w związku z planowaną budową ścieżki pieszo-rowerowej.

Nr LI/409/2018  z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Krotoszyn za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn za 2017 rok,
Nr LI/410/2018  z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie udzielenia  Burmistrzowi Krotoszyna absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2017 rok,
Nr LI/411/2018 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Krotoszyna" Panu Horstowi Rasbachowi,
Nr LI/412/2018 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Krotoszyna" Pani Heike Niess,
Nr LI/413/2018  z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Krotoszyna" Panu Karolowi Okrasie,
Nr LI/414/2018  z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie utworzenia Gminnej Rady Seniorów w Krotoszynie oraz nadania jej statutu,
Nr LI/415/2018 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LIII/393/2010 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Krotoszynie, powołania tej Rady i nadania jej statutu,
Nr LI/416/2018 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia do wykonania przez Miasto i Gminę Krotoszyn zadania z zakresu właściwości Powiatu Krotoszyńskiego,
Nr LI/417/2018 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/352/2017 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krotoszyn,
Nr LI/418/2018  z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok.

Nr LIII/419/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu,
Nr LIII/420/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krotoszyn obejmującego część wsi Duszna Górka,
Nr LIII/421/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
Nr LIII/422/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn,
Nr LIII/423/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Powiatu Krotoszyńskiego,
Nr LIII/424/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Rewaloryzacja przyrodnicza zabytkowego Parku im. Wojska Polskiego w Krotoszynie”,
Nr LIII/425/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/352/2017 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krotoszyn,
Nr LIII/426/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok,
Nr LIII/427/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/365/2018 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie  ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół, dla których Miasto i Gmina Krotoszyn jest organem rejestrującym.

Nr LIV/428/2018 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/352/2017 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krotoszyn,
Nr LIV/429/2018 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok.

Nr LV/430/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Miasta i Gminy Krotoszyn w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku,
Nr LV/431/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/385/2018 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Miasta i Gminy Krotoszyn, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
Nr LV/432/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Krotoszyńskim dotyczącego sfinansowania kosztów wynagrodzeń nauczycieli szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Krotoszyn, przeprowadzających w roku szkolnym 2017/2018 (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem godzin zajęć) część ustną egzaminu maturalnego w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Krotoszyński,
Nr LV/433/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
Nr LV/434/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LIII/424/2018 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 28 czerwca 2018 r.  sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Rewaloryzacja przyrodnicza zabytkowego Parku im. Wojska Polskiego w Krotoszynie”,
Nr LV/435/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/352/2017 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krotoszyn,
Nr LV/436/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok.

Nr LVI/437/2018 z dnia 25 września 2018 r. w sprawie aktualności studium i planów miejscowych na terenach miasta i gminy Krotoszyn,
Nr LVI/438/2018 z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/275/2017 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie i sposobu ich pobierania,
Nr LVI/439/2018 z dnia 25 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta i Gminy Krotoszyn do realizacji projektu pn. „Aktywna integracja społeczna i zawodowa osób z terenu Gminy Dobrzyca, Gizałki i Krotoszyn”, nr RPWP.07.01.02-30-0082/17,
Nr LVI/440/2018 z dnia 25 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta i Gminy Krotoszyn do realizacji projektu partnerskiego pn. „Utworzenie i prowadzenie dziennych domów pomocy w gminie Blizanów i Krotoszyn” nr RPWP.07.02.02-30-0112/17,
Nr LVI/441/2018 z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/352/2017 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krotoszyn,
Nr LVI/442/2018 z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Nr I/1/2018 z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej,
Nr I/2/2018 z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru I wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej,
Nr I/3/2018 z dnia 22 listopada 2018 r.    w sprawie wyboru II wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.

Nr II/4/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, - wyniki głosowania
Nr II/5/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, - wyniki głosowania
Nr II/6/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Budżetowo – Gospodarczej, - wyniki głosowania
Nr II/7/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Społecznej, - wyniki głosowania
Nr II/8/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie  wyboru członków Komisji Rewizyjnej, - wyniki głosowania
Nr II/9/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie  wyboru członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, - wyniki głosowania
Nr II/10/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetowo - Gospodarczej i Komisji Społecznej, - wyniki głosowania
Nr II/11/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn, - wyniki głosowania
Nr II/12/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Krotoszyn na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2024 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, wyniki głosowania
Nr II/13/2018z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w 2018 roku, wyniki głosowania
Nr II/14/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/368/2018 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Powiatu Krotoszyńskiego na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krotoszynie, wyniki głosowania
Nr II/15/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Krotoszyn z organizacjami pozarządowymi na rok 2019, wyniki głosowania
Nr II/16/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego, wyniki głosowania
Nr II/17/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/352/2017 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krotoszyn, wyniki głosowania
Nr II/18/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok, wyniki głosowania
Nr II/19/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego  przedstawiciela Miasta i Gminy Krotoszyn w Zgromadzeniu Związku  Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” w Krotoszynie, wyniki głosowania
Nr II/20/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Krotoszyna, wyniki głosowania

Nr III/21/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok, wyniki głosowania
Nr III/22/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krotoszyn, wyniki głosowania
Nr III/23/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego pomoc Miasta i Gminy Krotoszyn w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023, wyniki głosowania
Nr III/24/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023, wyniki głosowania
Nr III/25/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023, wyniki głosowania
Nr III/26/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - Dzienny Dom „Senior +” w Krotoszynie, wyniki głosowania
Nr III/27/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2019 rok, wyniki głosowania
Nr III/28/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2019 rok, wyniki głosowania
Nr III/29/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krotoszyńskiemu w 2019 roku, wyniki głosowania
Nr III/30/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Powiatu Krotoszyńskiego na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krotoszynie, wyniki głosowania
Nr III/31/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych, wyniki głosowania
Nr III/32/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/294/2017 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki JESSICA2 z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację przedsięwzięć z zakresu rewitalizacji na obszarach problemowych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) Działanie 9.2. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych. Poddziałanie 9.2.3: Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych – instrumenty finansowe, na realizację przedsięwzięcia pn. „Przystosowanie Alei Powstańców Wlkp. w Krotoszynie, budynku Kina Przedwiośnie oraz krotoszyńskiego Błonia do realizacji celów Lokalnego Programu Rewitalizacji”, wyniki głosowania
Nr III/33/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/352/2017 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krotoszyn, wyniki głosowania
Nr III/34/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok, wyniki głosowania
Nr III/35/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018, wyniki głosowania
Nr III/36/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji i informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wyniki głosowania 
Liczba odwiedzin : 840
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Marta Konarska
Osoba odpowiedzialna za informację : Rada Miejska w Krotoszynie
Czas wytworzenia: 2018-01-25 14:56:51
Czas publikacji: 2019-02-28 09:50:22
Data przeniesienia do archiwum: Brak