Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w 2018 roku 

 
 

 

 

Procedura i warunki ubiegania się

o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej

w 2018 roku

 

(według stanu prawnego obowiązującego w dniu 25 lipca 2018 r.)

 

 

1. W 2018 r. producent rolny może składać do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wysokości limitu zwrotu określonego na 2018 r., w dwóch terminach, tj.

 

a) od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. producent składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 roku,

 

b) od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. producent składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju

napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r.

 

2. Za producenta rolnego uznaje się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

 

3. Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione lub zakrzewione na użytkach rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, według stanu na dzień 1 lutego 2018 roku.

 

4. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę (zgoda będzie wyrażana we wniosku i nie dotyczy współmałżonków).

 

5. W przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego we

wniosku, o którym mowa w punkcie 1. podaje numer z tego rejestru.

 

6. Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej został ogłoszony w drodze rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 789) i jest również dostępny na stronach internetowych urzędów gmin, urzędów wojewódzkich, ośrodków doradztwa rolniczego oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl), a także udostępniony w urzędach gmin oraz u sołtysów.

 

7. Faktura powinna spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.). Kwotę zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu do 1 litra określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2018 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2215), z tym, że kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego (1,00 zł/l), liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, wskazanej w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, według stanu na dzień 1 lutego danego roku. Przy ustalaniu ww. limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

 

8. Wójt, burmistrz (lub prezydent miasta) wydaje decyzję ustalającą wysokość zwrotu podatku akcyzowego w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

 

9. Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminie:

a) do 30 kwietnia 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,

b) do 31 października 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie,

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

 

 

Załączniki

Wniosek

Data: 2018-07-31 13:30:27 Rozmiar: 130.45k Format: .pdf Pobierz

Załącznik 1- oświadczenie

Data: 2018-07-31 13:30:27 Rozmiar: 28.28k Format: .pdf Pobierz

Załącznik 2 - zestawienie faktur

Data: 2018-07-31 13:30:27 Rozmiar: 34.33k Format: .pdf Pobierz

Załącznik 3 - oświadczenie beneficjenta o pomocy publicznej

Data: 2018-07-31 13:30:27 Rozmiar: 534.84k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 261
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Ewa Zaradniak
Osoba odpowiedzialna za informację : Ewa Zaradniak
Czas wytworzenia: 2018-07-31 13:30:27
Czas publikacji: 2018-07-31 13:30:27
Data przeniesienia do archiwum: Brak