Spis uchwał Rady Miejskiej w Krotoszynie - 2019 r. 

 
 

Uchwała Rady Miejskiej w Krotoszynie:

Nr IV/37/2019 z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr III/22/2017 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krotoszyn, - wyniki głoswania
Nr IV/38/2019 z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok - wyniki głoswania

Nr V/39/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie powołania doraźnej komisji do spraw opracowania zmian w „Statucie Miasta i Gminy Krotoszyn” - wyniki głoswania
Nr V/40/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących Raportu o stanie Miasta i Gminy Krotoszyn - wyniki głoswania
Nr V/41/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe - wyniki głoswania
Nr V/42/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krotoszyn obejmującego część wsi Lutogniew w rejonie ulic Krotoszyńskiej, Osiedlowej, Gołębiej i Kościelnej - wyniki głoswania
Nr V/43/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Krotoszyn w rejonie ulicy Mahle oraz część gminy Krotoszyn w rejonie wsi Durzyn - wyniki głoswania
Nr V/44/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Krotoszyńskim dotyczącego powierzenia przez Powiat Krotoszyński Miastu i Gminie Krotoszyn prowadzenia niektórych spraw związanych z utrzymaniem czystości na drogach powiatowych w obrębie miasta Krotoszyna - wyniki głoswania
Nr V/45/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia od Powiatu Krotoszyńskiego zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej - wyniki głoswania
Nr V/46/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Powiatu Krotoszyńskiego na dofinansowanie zadania bieżącego obejmującego remont ulicy Raszkowskiej w Krotoszynie - wyniki głoswania
Nr V/47/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Powiatu Krotoszyńskiego na dofinansowanie zadania bieżącego polegającego na remoncie ulicy Klemczaka w Krotoszynie - wyniki głoswania
Nr V/48/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Powiatu Krotoszyńskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na budowie ulicy Chwaliszewskiej w Krotoszynie - wyniki głoswania
Nr V/49/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przejęcia od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zadania zarządzania częścią drogi krajowej nr 36 w związku z planowanymi inwestycjami obejmującymi budowę dróg gminnych  w Krotoszynie i Lutogniewie - wyniki głoswania
Nr V/50/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/22/2017 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krotoszyn - wyniki głoswania
Nr V/51/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok - wyniki głoswania

Nr VI/52/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/38/2011 Rady Miejskiej Krotoszynie z dnia 24 lutego  2011 r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i określenia rodzajów świadczeń przyznanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania - wyniki głosowania
Nr VI/53/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Krotoszyn, a także określenia granic obwodów publicznych  szkół podstawowych - wyniki głosowania,
Nr VI/54/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Przedszkola nr 1 w Krotoszynie do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej - wyniki głosowania,
Nr VI/55/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Przedszkola nr 2 w Krotoszynie do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej - wyniki głosowania,
Nr VI/56/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Przedszkola nr 5 w Krotoszynie do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej - wyniki głosowania,
Nr VI/57/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Przedszkola nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej - wyniki głosowania,
Nr VI/58/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Przedszkola nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej - wyniki głosowania,
Nr VI/59/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Krotoszynie do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej - wyniki głosowania,
Nr VI/60/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie powołania Rady Muzeum Regionalnego im. Hieronima Ławniczaka w Krotoszynie - wyniki głosowania,
Nr VI/61/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jana Chrzciciela w Krotoszynie przy ul. Farnej 10 z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - wyniki głosowania
Nr VI/62/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Krotoszynie przy ul. Klasztornej 3 z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - wyniki głosowania,
Nr VI/63/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wszystkich Świętych w Wielowsi przy ul. Kościelnej 1 z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - wyniki głosowania,
Nr VI/64/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Wojciecha w Kobiernie przy ul. Kobierskiej 46 z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - wyniki głosowania,
Nr VI/65/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Trójcy w Lutogniewie przy ul. Kościelnej 14 z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - wyniki głosowania,
Nr VI/66/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych, sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli - wyniki głosowania,
Nr VI/67/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/49/2015 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa - wyniki głosowania,
Nr VI/68/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/22/2018 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krotoszyn - wyniki głosowania,
Nr VI/69/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok - wyniki głosowania.
Nr VI/70/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/41/2019 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe - wyniki głosowania. 
Liczba odwiedzin : 365
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Marta Konarska
Osoba odpowiedzialna za informację : Rada Miejska w Krotoszynie
Czas wytworzenia: 2019-01-10 13:26:14
Czas publikacji: 2019-03-01 10:52:34
Data przeniesienia do archiwum: Brak