Zawarcie związku małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego 

 
 

Zawarcie związku małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego

Podstawa prawna
Art. 3-15 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964r. Nr 9, poz. 59 z późniejszymi zmianami), Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1628 ze zm.)

Wymagane dokumenty
- wniosek,
- dowody osobiste - do wglądu,
- skrócone odpisy aktu urodzenia - w przypadku urodzenia się przyszłych małżonków poza Krotoszynem,
- osoby rozwiedzione i wdowcy powinni przedłożyć odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu lub sentencję wyroku sądu o jego rozwiązaniu, albo odpis aktu zgonu współmałżonka,
- jeżeli jedną ze stron przyszłego związku małżeńskiego jest cudzoziemiec, winien on dodatkowo przedłożyć zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego, wydane przez właściwy organ w swoim kraju oraz paszport, a także tłumaczenie odpisów aktów stanu cywilnego wydanych w zagranicznych USC, dokonane przez tłumacza przysięgłego,
- ponadto zainteresowani winni złożyć zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
- wyżej wymienione dokumenty winny być złożone co najmniej miesiąc przed planowanym terminem ślubu.

Opłata
- od sporządzenia aktu małżeństwa pobierana jest opłata skarbowa w wysokości - 84zł
Po sporządzeniu aktu małżeństwa wydawany jest 1 odpis skrócony aktu małżeństwa.


Termin i sposób załatwienia
Po złożeniu dokumentów ustalany jest termin zawarcia związku małżeńskiego.Obowiązuje miesięczny termin oczekiwania na zawarcie małżeństwa.

Jednostka odpowiedzialna
Urząd Stanu Cywilnego
Rynek 1R (Ratusz) I piętro, pokój nr 11 lub 10,
tel. 62 722 74 92, 62 722 74 91 lub 62 725 20 25

Tryb odwoławczy
Nie przysługuje.

Uwagi
W uzasadnionych przypadkach, z ważnych przyczyn, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego może skrócić miesięczny termin oczekiwania na zawarcie małżeństwa.
Dokumentem potwierdzającym fakt zawarcia związku małżeńskiego jest akt małżeństwa.

 
Liczba odwiedzin : 155
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację : Administrator Administrator
Czas wytworzenia: 2003-06-27 12:07:00
Czas publikacji: 2003-06-27 12:07:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak