Zawarcie związku małżeńskiego za granicą 

 
 
Zawarcie związku małżeńskiego za granicą

Podstawa prawna
Art. 71 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004r. Nr 161, poz.1688 z późniejszymi zmianami)

Wymagane dokumenty
- pisemny wniosek
- podpisane zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
- odpis skrócony aktu urodzenia, w przypadku urodzenia poza Krotoszynem,
- dodatkowo, jeżeli zaświadczenie ma dotyczyć osoby rozwiedzionej lub wdowy (wdowca) należy przedłożyć:
* skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu,
* skrócony akt zgonu współmałżonka,
- do wglądu: dowód osobisty

Opłata
- zaświadczenie podlega opłacie skarbowej w wysokości 38 zł.

Termin odpowiedzi
Wydanie zaświadczenia następuje w terminie 7 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów.

Jednostka odpowiedzialna
Urząd Stanu Cywilnego
Rynek 1R (Ratusz) I piętro, pokój nr 11 lub 10,
tel. 62 722 74 92, 62 722 74 91 lub 62 725 20 25

Tryb odwoławczy
W terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma kierownika Urzędu Stanu Cywilnego o odmowie wydania zaświadczenia, osoba zainteresowana może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego o rozstrzygnięcie czy okoliczności przedstawione przez kierownika USC uzasadniają odmowę dokonania czynności.

 

Załączniki

Wniosek o zaświadczenie na ślub za granicą

Data: 2003-06-27 12:13:42 Rozmiar: 16.45k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 67
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Grenda
Czas wytworzenia: 2003-06-27 12:13:42
Czas publikacji: 2003-06-27 12:13:42
Data przeniesienia do archiwum: Brak