Ślub konkordatowy 

 
 
Ślub konkordatowy

Podstawa prawna
Art. 1 § 2, art. 3-15 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964r. Nr 9, poz. 59 z późniejszymi zmianami) oraz art. 12, art. 53-56 ustawy z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz. U. Z 2004r. Nr 161, poz. 1688 ) oraz art. 10 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską podpisany w Warszawie dnia 28 lipca 1993r. (Dz. U. z 1998r., Nr 51, poz. 318), Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1628 ze zm.)

Wymagane dokumenty
- dowody osobiste - do wglądu,
- skrócone odpisy aktu urodzenia (w przypadku urodzenia przyszłych małżonków poza miastem i gminą Krotoszyn lub w przypadku gdy zwiazek małżeński będzie zawierany poza miastem i gminą Krotoszyn)
- osoby rozwiedzione, wdowa i wdowiec powinni przedłożyć odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu, albo odpis aktu zgonu współmałżonka,
- ponadto zainteresowani winni złożyć zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

Opłata
- za sporządzenie aktu małżeństwa pobierana jest opłata skarbowa w wysokości - 84 zł,
Po sporządzeniu aktu małżeństwa wydawany jest 1 odpis skrócony aktu małżeństwa.

Termin i sposób załatwienia
Wydanie zaświadczenia następuje niezwłocznie po złożeniu wymaganych dokumentów.

Jednostka odpowiedzialna
Urząd Stanu Cywilnego,
Rynek 1R (Ratusz) I piętro, pokój nr 11 lub 10,
tel. 62 722 74 92, 62 722 74 91 lub 62 725 20 25

Tryb odwoławczy
W terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma kierownika Urzędu Stanu Cywilnego o odmowie wydania zaświadczenia osoba zainteresowana może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego o rozstrzygnięcie czy okoliczności przedstawione przez kierownika USC uzasadniają odmowę dokonania czynności.

Uwagi
Brak.  
Liczba odwiedzin : 133
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację : Administrator Administrator
Czas wytworzenia: 2003-06-27 12:14:59
Czas publikacji: 2003-06-27 12:14:59
Data przeniesienia do archiwum: Brak