Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego 

 

 

Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2011 roku Nr 212, poz. 1264) art. 79-83;
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 ze zmianami);
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity, Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zmianami);
- Konwencja Nr 16 sporządzona w Wiedniu dnia 08 września 1976 r. dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 roku Nr 166 poz. 1735).

Wymagane dokumenty
- pisemny wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego,
- dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy tj. dowód osobisty lub paszport.

Opłata
- odpis skrócony - 22 zł
- odpis wielojęzyczny skrócony - 22zł
- odpis zupełny - 33 zł

Zwolnienia z opłaty reguluje ustawa  o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku.

Termin odpowiedzi
Bez zbędnej zwłoki.

Jednostka odpowiedzialna
Urzad Stanu Cywilnego,
Rynek 1R (Ratusz) I piętro, pokój nr 10,
tel. 62 725 20 25 , 62 722 74 90 lub 62 722 74 92

Uwagi
Do otrzymania odpisów aktów stanu cywilnego uprawnieni są:
- osoba, której akt dotyczy,
- wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy,
- sąd i inne organy państwowe,
- inne osoby, które wykażą w tym interes prawny.

W Urzędzie Stanu Cywilnego w Krotoszynie zarejestrowane są zdarzenia, które miały miejsce  na terenie miasta i gminy Krotoszyn. Tutejszy urząd przechowuje akty urodzenia, małżeństwa i zgonu z ostatnich stu lat.

 

Załączniki

Wniosek o odpisy

Data: 2003-06-27 12:16:08 Rozmiar: 40.93k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 124
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Grenda
Czas wytworzenia: 2003-06-27 12:16:08
Czas publikacji: 2003-06-27 12:16:08
Data przeniesienia do archiwum: Brak