Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego 

 
 

Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

Podstawa prawna
* Ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2018r poz. 2224 t.j. ze zm.)
* Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2018r. poz. 2096 t.j. ze zm.)
* Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018r. poz. 1044 t.j. ze zm.)
* Ustawa z dnia 5 września 2016 roku o usługach zaufania i identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1579 ze zm.)
* Ustawa z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2017r. poz 570 t.j. ze zm.)
* Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. z 2007 r. nr 187, poz. 1330)
* Konwencja Nr 16 dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego sporządzona w Wiedniu dnia 8 września 1976r. (Dz.U. z 2004r. nr 166 poz.1735) 


Wymagane dokumenty:
- pisemny wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego,
- dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy tj. dowód osobisty lub paszport.

Opłata:
- odpis skrócony - 22 zł,
- odpis wielojęzyczny skrócony - 22zł,
- odpis zupełny - 33 zł,
- w przypadku złożenia pełnomocnictwa - 17 zł; nie dotyczy pełnomocnictw udzielonych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu lub podmiotowi zwolnionemu z opłatu skarbowej; zwolnienia z opłaty reguluje ustawa  o opłacie skarbowej z 16 listopada 2006 roku.

Opłaty nalezy uiszczać na rachunek Miasta i Gminy Krotoszyn lub w kasie w budynku Rynek Ratusz, parter. Termin i sposób załatwiania sprawy
1. Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego (skrócony, zupełny lub skrócony wielojęzyczny) albo decyzja o odmowie wydania odpisu aktu stanu cywilnego.
2.  Jeżeli wniosek o wydanie odpisu złożony został do urzędu stanu cywilnego, który przechowuje księgę stanu cywilnego, wydanie odpisu następuje w ciągu 7 dni roboczych od złożenia wniosku.
3.  Jeżeli wniosek o wydanie odpisu złożony został do urzędu stanu cywilnego, który nie przechowuje księgi stanu cywilnego, wydanie odpisu następuje w ciągu 10 dni roboczych od złożenia wniosku.
4.  Jeżeli rejestracja urodzenia, małżeństwa lub zgonu miała miejsce po 1 marca 2015 r. lub jeśli akt znajduje się w bazie Systemu Rejestrów Państwowych, wydanie odpisu następuje niezwłocznie.


W Urzędzie Stanu Cywilnego w Krotoszynie zarejestrowane są zdarzenia, które miały miejsce na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn. Obecnie tutejszy urząd przechowuje akty urodzenia z lat 1918 - 2015 oraz małżeństwa i zgonu z lat 1938 - 2015. Odpisy aktów wydawane są po przeniesieniu aktów do rejestru stanu cywilnego.

Jednostka odpowiedzialna
Urzad Stanu Cywilnego w Krotoszynie
Rynek 1R (Ratusz), I piętro, pokój nr 10,
tel. 62 725 20 25, 62 722 74 90 lub 62 722 74 92

Miejsce złożenia wniosku
Urząd Stanu Cywilnego w Krotoszynie
Rynek 1R (Ratusz), I piętro, pokój nr 10
Od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30


Uwagi
Do otrzymania odpisów aktów stanu cywilnego uprawnieni są:
- osoba, której akt dotyczy,
- wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy,
- sąd i inne organy państwowe,
- inne osoby, które wykażą w tym interes prawny.

Inne informacje
 1. Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego dotyczący wskazanej osoby składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.
 2. Odpis aktu stanu cywilnego dotyczący wskazanej osoby wydaje się osobie, której akt dotyczy, lub jej małżonkowi, wstępnemu (np. matka, ojciec, babcia, dziadek), zstępnemu (dzieci, wnuki), rodzeństwu, przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi, osobie, która wykaże w tym interes prawny, sądowi, prokuratorowi, organizacjom społecznym, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny, oraz organom administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań.
 3. Odpis skrócony aktu stanu cywilnego zawiera treść aktu stanu cywilnego uwzględniającą treść dołączonych wzmianek dodatkowych.
 4. Odpis zupełny aktu stanu cywilnego stanowi dosłowne powtórzenie treści aktu stanu cywilnego oraz treści dołączonych wzmianek dodatkowych.
 5. Odpis aktu stanu cywilnego dotyczący wskazanej osoby może zostać wydany, na wniosek, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu (ważne - posiadanie jedynie profilu zaufanego na platformie e-PUAP nie jest wystarczające do otwarcia przesłanego dokumentu). Żądany odpis może zostać przesłany elektronicznie za pomocą platformy e-PUAP, jednak warunkiem odbioru takiego dokumentu jest posiadanie oprogramowania odczytującego dokumenty opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu). Odpis aktu stanu cywilnego wydany w formie dokumentu elektronicznego - opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu i uzyskany za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie e-PUAP - może być wykorzystany wyłącznie w formie elektronicznej, gdyż tylko w tej formie posiada walor dokumentu urzędowego.
  6. Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione za pomocą mechanizmów określonych w art. 20a ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie; jeżeli odpis pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie zostały sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, to ich uwierzytelnienia dokonuje się przy użyciu mechanizmów określonych w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

 

 

Załączniki

Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego.pdf

Data: 2019-03-15 10:52:13 Rozmiar: 82.82k Format: .pdf Pobierz

Pełnomocnictwo do złożenia wniosku i odbioru aktu.pdf

Data: 2019-03-15 10:59:03 Rozmiar: 27.34k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 261
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Izabela Bartoś
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Grenda
Czas wytworzenia: 2003-06-27 12:16:08
Czas publikacji: 2019-03-15 10:59:03
Data przeniesienia do archiwum: Brak