Zmiana imienia lub nazwiska  

 
 

Zmiana imienia lub nazwiska

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 17 października 2008r. o zmianie imion i nazwisk (Dz. U. z 2008 r. Nr 220, poz.1414 - tekst jednolity)

Wymagane dokumenty
- dokument stwierdzający tożsamość z numerem PESEL, a jeżeli dokument nie posiada tego numeru, to dodatkowo powiadomienie lub zaświadczenie o jego  nadaniu,
- wniosek, który musi zawierać:
* dane osoby, której zmiana dotyczy tj. imię (imiona), nazwisko oraz nazwisko rodowe, adres zameldowania na pobyt stały lub ostatni pobyt stały, w przypadku braku takiego adresu – adres pobytu czasowego powyzej 3 miesiące, nr PESEL
* imię lub nazwisko, na jakie ma nastapić zmiana
* uzasadnienie

Do wniosku dołącza się (opłacone opłatą skarbową):
- odpis zupełny aktu urodzenia,
- odpis zupełny aktu małżństwa,
- odpisy zupełne aktów urodzenia dzieci, jeśli zmiana nazwiska rozciąga sie na dzieci, jeżeli ww. akty sporządzone były poza Krotoszynem.
Uwaga: w przypadku zmiany imienia lub nazwiska małoletniego dziecka konieczna jest zgoda obojga rodziców oraz dziecka, gdy ukończyło ono 13 lat.
-  inne dokumenty uzasadniające zmianę imienia lub nazwiska.

Opłata
Decyzja o  zmianie imienia lub nazwiska podlega opłacie skarbowej w wysokości 37 zł.

Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej i wydanie zaświadczenia  w sprawach o zmianę imienia (imion) lub nazwiska osób, którym bezprawnie je zmieniono, a także zstępnych i małżonków tych osób.

Termin odpowiedzi
Wydanie decyzji następuje w terminie do miesiąca od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów.

Jedostka odpowiedzialna
Urząd Stanu Cywilnego
Rynek 1R (Ratusz), I pietro, pokój nr 10
tel. 62 722 74 92, 62 725 20 25

Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

Uwagi
Decyzję o wyrażeniu zgody na zmianę imienia (imion) lub nazwiska bądź o odmowie zgody wydaje kierownik USC właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego wnioskodawcy, a w przypadku braku takiego miejsca – kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy ze względu na ostatnie miejsce pobytu stałego.
Jeżeli nie można ustalić właściwości miejscowej w przedmiotowej sprawie rozstrzyga kierownik urzędu stanu cywilnego dla miasta stołecznego Warszawy.

 
Liczba odwiedzin : 116
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację : Administrator Administrator
Czas wytworzenia: 2005-11-09 16:04:01
Czas publikacji: 2005-11-09 16:04:01
Data przeniesienia do archiwum: Brak