Uznanie ojcostwa dziecka poczętego 

 
 

Uznanie ojcostwa dziecka poczętego

Podstawa prawna
Art. 72-83 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z późniejszymi zmianami).

Wymagane dokumenty
 Dokumenty tożsamości rodziców dziecka (dowody osobiste z aktualnymi danymi lub paszporty wraz z poświadczeniem o stałym miejscu zameldowania)
Ponadto dokument stwierdzający stan cywilny matki:
w przypadku matki panny - odpis skrócony aktu urodzenia matki (nie dotyczy jeżeli urodzenie zarejestrowano w Krotoszynie); w wypadku matki rozwiedzionej - odpis skrócony aktu małżeństwa (jeżeli zostało ono zawarte poza Krotoszynem) z adnotacją o jego rozwiązaniu; w wypadku matki wdowy - odpis skrócony aktu małżeństwa oraz odpis aktu zgonu męża (jeżeli wyżej wymienione zdarzenia miały miejsce poza Krotoszynem)

* Dodatkowo należy przedłożyć kartę ciąży

Opłata
Opłaty skarbowej od czynności urzędowej nie pobiera się.

Termin
Przyjęcie oświadczenia następuje niezwłocznie.

Jednostka odpowiedzialna
Urząd Stanu Cywilnego
Rynek 1R (Ratusz) I piętro, pokój nr 10
tel. 62 725 20 25, 62 722 74 90 lub 62 722 74 92

Uwagi
Uznanie ojcostwa następuje przez  złożenie oświadczenia przez mężczyznę  a matka dziecka potwierdza ojcostwo mężczyzny.

Ważne:

Uznanie ojcostwa może nastąpić: w przypadku dziecka matki rozwiedzionej jeżeli upłynęło 300 dni od daty uprawomocnienia wyroku orzekającego rozwiązanie małżeństwa, natomiast matki wdowy 300 dni od daty zgonu małżonka.
Oświadczenie mogą złożyć osoby pełnoletnie, a jeżeli choć jedno z rodziców nie ukończyło 18 roku życia, a ma więcej niż 16 lat wówczas oświadczenie o uznaniu ojcostwa można złożyć tylko przed sądem opiekuńczym.

 
Liczba odwiedzin : 108
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Grenda
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Grenda
Czas wytworzenia: 2012-09-19 12:17:48
Czas publikacji: 2012-09-19 12:29:33
Data przeniesienia do archiwum: Brak