Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu 

 
 
Uchwała Nr XLVI/318/2002 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 31 stycznia 2002 roku

w sprawie uchwalenia budżetu na 2002 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i e, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 roku Nr 13 poz. 74 ze zmianami), art. 52, art. 116 ust. 1, art. 124 ust. 1 i 2, art. 128 ust. 2, art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155 poz. 1014 ze zmianami), art. 87 ust. 2a ustawy z dnia 31 stycznia 1980 roku o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz.U. z 1994 roku Nr 49 poz. 196 ze zmianami) Rada Miejska w Krotoszynie uchwala, co następuje:

§1
Uchwala się dochody budżetu w wysokości 42.707.287 zł
w tym:
1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 3.027.428 zł
2. subwencja ogólna w kwocie 17.801.349 zł
z tego:
- część podstawowa, 18.821 zł
- część oświatowa, 15.553.117 zł
- część rekompensująca, 2.229.411 zł
3. Dochody własne 21.878.510 zł
Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

§2
1. Uchwala się wydatki budżetowe w wysokości 42.595.919 zł
w tym:
- wydatki na realizację zleconych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.027.428 zł
W wydatkach ustalonych w § 2 pkt. 1 wyodrębnia się:
a) wydatki bieżące w kwocie 36.379.919 zł
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 18.431.226 zł
- dotacje z budżetu w kwocie 4.362.875 zł
- obsługę długu w kwocie 2.366.551 zł
b) wydatki majątkowe w kwocie 6.216.000 zł
Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały

§3
W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 130.000 zł.

§4
1. Nadwyżkę budżetową w kwocie 111.368 zł przeznacza się na wykup papierów wartościowych.
2. Zestawienie przychodów i rozchodów określa załącznik Nr 3 do uchwały.
3. Zarząd Miejski dokonuje spłaty przypadających w 2002 roku zobowiązań długoterminowych ze źródeł i w kwotach określonych w załączniku Nr 3 do uchwały.

§5
Określa się wykaz inwestycji realizowanych przez gminę w roku budżetowym oraz wysokość nakładów inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§6
Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 250.000 zł.

§7
Określa się plany przychodów i wydatków:
- zakładów budżetowych,
- środków specjalnych,
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§8
Określa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§9
Ustala się kwoty dotacji dla zakładów budżetowych w kwocie 3.296.275 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 i 8 do uchwały.

§10
Ustala się dotacje dla instytucji kultury w kwocie 915.600 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§11
Upoważnia się Zarząd Miejski do:
1. Zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu do wysokości 500.000 zł.
2. Dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu planowanych wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

§12
Ustala się kwotę 1.000.000 zł, do której Zarząd może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania.

§13
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu.

§14
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od 01.01.2002 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


* Plan dochodów
* Plan wydatków 

Załączniki

wydatki.pdf

Data: 2003-12-29 00:43:08 Rozmiar: 152.99k Format: .pdf Pobierz

dochody.pdf

Data: 2003-12-29 00:43:08 Rozmiar: 97.35k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 112
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację : Administrator Administrator
Czas wytworzenia: 2003-12-29 00:43:08
Czas publikacji: 2003-12-29 00:43:08
Data przeniesienia do archiwum: Brak