Spis uchwał Rady Miejskiej w Krotoszynie - 1999 r. 

 
 
V/36/1999 z dnia 28.01.1999 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu komercyjnego    
V/37/1999 z dnia 28.01.1999 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych
V/38/1999 z dnia 28.01.1999 r. w sprawie realizacji Krytej Pływalni z Ośrodkiem Rehabilitacyjnym w Krotoszynie
V/39/1999 z dnia 28.01.1999 r. w sprawie przyjęcia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krotoszyn
V/40/1999 z dnia 28.01.1999 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnych I i II Instancji


VI/41/1999 z dnia 11.02.1999 r. w sprawie budżetu miasta i gminy Krotoszyn na 1999 rok


VII/42/1999 z dnia 25.02.1999 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli oraz odpłatności personelu za korzystanie z posiłków w tych placówkach
VII/43/1999 z dnia 25.02.1999 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 1999 rok
VII/44/1999 z dnia 04.03.1999 r. w sprawie ustalenia planu sieci i obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów    


VIII/45/1999 z dnia 25.03.1999 r. w sprawie nadania tytułu ZASŁUŻONY DLA KROTOSZYNA Pani Jacomien Eijbersen
VIII/46/1999 z dnia 25.03.1999 r. w sprawie zmian w budżecie na 1999 rok
VIII/47/1999 z dnia 25.03.1999 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/267/98 Rady Miejskiej Krotoszyna z dnia 21 maja 1998 r. w sprawie ustalenia opłaty za przejazdy oraz określenia zasad korzystania z ulgowych i bezpłatnych przejazdów autobusami komunikacji miejskiej Miejskiego Zakładu Komunikacji w Krotoszynie    
VIII/48/1999 z dnia 25.03.1999 r. w sprawie ustalenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego i dodatków w Miejskim Zakładzie Komunikacji w Krotoszynie
VIII/49/1999 z dnia 25.03.1999 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań
VIII/50/1999 z dnia 25.03.1999 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe oraz wyrażenia zgody, aby Zarząd Miasta i Gminy w Krotoszynie udzielił bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzeda-ży tej nieruchomości
VIII/51/1999 z dnia 25.03.1999 r. w sprawie wyrażenia zgody, aby Zarząd Miasta i Gminy w Krotoszynie udzielił Krotoszyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
VIII/52/1999 z dnia 25.03.1999 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/261/98 w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata
VIII/53/1999 z dnia 25.03.1999 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Krotoszynie
VIII/54/1999 z dnia 25.03.1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Krotoszynie
VIII/55/1999 z dnia 25.03.1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Mariana Langiewicza w Krotoszynie
VIII/56/1999 z dnia 25.03.1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Wojska Polskiego w Krotoszynie
VIII/57/1999 z dnia 25.03.1999 r. w sprawie przekształcenia
Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Władysława Broniewskiego w Krotoszynie
VIII/58/1999 z dnia 25.03.1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Krotoszynie
VIII/59/1999 z dnia 25.03.1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Benicach
VIII/60/1999 z dnia 25.03.1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Biadkach
VIII/61/1999 z dnia 25.03.1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Chwaliszewie
VIII/62/1999 z dnia 25.03.1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Kobiernie
VIII/63/1999 z dnia 25.03.1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Lutogniewie
VIII/64/1999 z dnia 25.03.1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Orpiszewie
VIII/65/1999 z dnia 25.03.1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Świnkowie
VIII/66/1999 z dnia 25.03.1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Gorzupi
VIII/67/1999 z dnia 25.03.1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Roszkach
VIII/68/1999 z dnia 25.03.1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej we Wielowsi
VIII/69/1999 z dnia 25.03.1999 r. w sprawie założenia Gimnazjum Nr 1 w Krotoszynie
VIII/70/1999 z dnia 25.03.1999 r. w sprawie założenia Gimnazjum Nr 2 w Krotoszynie
VIII/71/1999 z dnia 25.03.1999 r. w sprawie założenia Gimnazjum Nr 3 w Krotoszynie
VIII/72/1999 z dnia 25.03.1999 r. w sprawie założenia Gimnazjum Nr 4 w Krotoszyni
VIII/73/1999 z dnia 25.03.1999 r. w sprawie wyboru przedstawiciela do Powiatowej Rady Zatrudnienia
VIII/74/1999 z dnia 25.03.1999 r. w sprawie uchylenia uchwały nr V/36/99 z dnia 28 stycznia 1999 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu komercyjnego


X/75/1999 z dnia 29.04.1999 r. w sprawie Absolutorium dla Zarządu Miasta i Gminy w Krotoszynie za 1998 rok
X/76/1999 z dnia 29.04.1999 r. w sprawie ustalenia programu ochrony środowiska na lata 1999 -2004 na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn
X/77/1999 z dnia 29.04.1999 r. w sprawie wysokości opłat za wystawianie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt
X/78/1999 z dnia 29.04.1999 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla pracowników (nie będących nauczycielami) zatrudnionych w jednostkach oświatowych


XI/79/1999 z dnia 27.05.1999 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji
XI/80/1999 z dnia 27.05.1999 r. w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia oraz ustalenia wartości jednego punktu dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
XI/81/1999 z dnia 27.05.1999 r. w sprawie wyrażenia zgody na współuczestniczenie Miasta i Gminy Krotoszyn w powołaniu Fundacji o nazwie "Zdrowie"
XI/82/1999 z dnia 27.05.1999 r. w sprawie powołania Rady Muzeum Regionalnego im. Hieronima Ławniczaka w Krotoszynie
XI/83/1999 z dnia 27.05.1999 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej
XI/84/1999 z dnia 27.05.1999 r. w sprawie ustalenia opłaty prolongacyjnej
XI/85/1999 z dnia 27.05.1999 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w Zakładzie Obsługi Placówek Oświatowych w Krotoszynie
XI/86/1999 z dnia 27.05.1999 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Benicach
XI/87/1999 z dnia 27.05.1999 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krotoszyna w rejonie ul. Gorzupskiej
XI/88/1999 z dnia 27.05.1999 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krotoszyna w rejonie ul. Ceglarskiej
XI/89/1999 z dnia 27.05.1999 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krotoszyna w rejonie ul. Chopina i ul. Grudzielskiego
XI/90/1999 z dnia 27.05.1999 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krotoszyn w obrębie aglomeracji trzech wsi Durzyn, Kobierno, Tomnice
XI/91/1999 z dnia 27.05.1999 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krotoszyn w obrębie wsi Roszki


XII/92/1999 z dnia 30.06.1999 r. w sprawie zmian w budżecie na 1999 rok
XII/93/1999 z dnia 01.07.1999 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/268/98 Rady Miejskiej Krotoszyna z dnia 21 maja 1998 r. w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne i socjalne w mieście i gminie Krotoszyn
XII/94/1999 z dnia 01.07.1999 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie budowy kanalizacji sanitarnej wsi Lutogniew - Osusz - Salnia (etap III)
XII/95/1999 z dnia 01.07.1999 r. w sprawie przekształcenia jednostki budżetowej o nazwie Warsztat Terapii Zajęciowej w zakład budżetowy
XII/96/1999 z dnia 01.07.1999 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/10/98 z dnia 26 listopada 1998 roku w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej o nazwie Warsztat Terapii Zajęciowej w Krotoszynie
XII/97/1999 z dnia 01.07.1999 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości Miasta i Gminy Krotoszyn położonej w Krotoszynie przy ul. Polnej na rzecz Skarbu Państwa
XII/98/1999 z dnia 01.07.1999 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników
XII/99/1999 z dnia 01.07.1999 r. w sprawie zgłoszenia kandydatów na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych


XIII/100/1999 z dnia 26.08.1999 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli oraz odpłatności personelu za korzystanie z posiłków w tych placówkach
XIII/101/1999 z dnia 26.08.1999 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących remontu i konserwacji cmentarzy, kwater oraz mogił wojennych Zarządowi Miasta i Gminy w Krotoszynie
XIII/102/1999 z dnia 26.08.1999 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/93/99 Rady Miejskiej Krotoszyna z dnia 1 lipca 1999 r. w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne i socjalne w Mieście i Gminie Krotoszyn
XIII/103/1999 z dnia 26.08.1999 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na finansowanie modernizacji drogi gminnej Janów-Parcele
XIII/104/1999 z dnia 26.08.1999 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Karbowiaka i Armii Krajowej w Krotoszynie


XIV/105/1999 z dnia 30.09.1999 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/123/96 w sprawie "Statutu Miasta i Gminy Krotoszyn"
XIV/106/1999 z dnia 30.09.1999 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Krotoszyna" Panu Zdzisławowi Białkowi
XIV/107/1999 z dnia 30.09.1999 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Krotoszyna" Panu Edwardowi Nowakowi


XV/108/1999 z dnia 28.10.1999 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Krotoszynie oraz do Sądu Okręgowego w Kaliszu na lata 2000-2003
XV/109/1999 z dnia 28.10.1999 r. w sprawie wyboru członków Kolegium do Spraw Wykroczeń na lata 2000-2003
XV/110/1999 z dnia 28.10.1999 r. w sprawie zmian w budżecie na 1999 rok
XV/111/1999 z dnia 28.10.1999 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
XV/112/1999 z dnia 28.10.1999 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych na 2000 rok
XV/113/1999 z dnia 28.10.1999 r. w sprawie trybu postępowania dotyczącego udzielenia dotacji z budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn, sposobu jej rozliczenia oraz kontroli wykonania zleconego zadania przez podmioty nie zaliczane do sektora finan-sów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku
Nie podjęto uchwały zaciągnięcia zobowiązań


XVI/114/1999 z dnia 25.11.1999 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozbudowę sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 7 w Krotoszynie
XVI/115/1999 z dnia 25.11.1999 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/267/98 Rady Miejskiej Krotoszyna z dnia 21 maja 1998 r. w sprawie ustalenia opłaty za przejazdy oraz określenia zasad korzystania z ulgowych i bezpłatnych przejazdów autobusami komunikacji miejskiej Miejskiego Zakładu Komunikacji w Krotoszynie
XVI/116/1999 z dnia 25.11.1999 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na rok 2000
XVI/117/1999 z dnia 25.11.1999 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych, członków komisji spoza Rady, sołtysów i przewodniczących rad osiedli


XVII/118/1999 z dnia 16.12.1999 r. w sprawie wysokości opłat za zużycie wody komunalnej i wprowadzanie ścieków do kanalizacji w Mieście i Gminie Krotoszyn
XVII/119/1999 z dnia 16.12.1999 r. w sprawie zaopiniowania uchwały nr XIII/59/99 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 29 października 1999 roku
XVII/120/1999 z dnia 16.12.1999 r. w sprawie projektu zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn
XVII/121/1999 z dnia 16.12.1999 r. w sprawie zmian w budżecie
XVII/122/1999 z dnia 16.12.1999 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
XVII/123/1999 z dnia 16.12.1999 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej
XVII/124/1999 z dnia 16.12.1999 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów
XVII/125/1999 z dnia 16.12.1999 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
XVII/126/1999 z dnia 16.12.1999 r. w sprawie wprowadzenia ulg w wysokości podatku rolnego
XVII/127/1999 z dnia 16.12.1999 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krotoszyn w obrębie wsi Roszki
XVII/128/1999 z dnia 16.12.1999 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiących cześć ulicy Polnej na rzecz Powiatu Krotoszyńskiego
XVII/129/1999 z dnia 16.12.1999 r. w sprawie przystąpienia Gminy do Stowarzyszenia "Pomóżmy Sobie" jako członka wspierającego
XVII/130/1999 z dnia 16.12.1999 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w zakresie wykonywania przez Krotoszyńską Bibliotekę Publiczną im. Arkadego Fiedlera zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Krotoszyńskiego


XVIII/131/1999 z dnia 30.12.1999 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/117/99 Rady Miejskiej Krotoszyna w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych, członków komisji spoza Rady, sołtysów i przewodniczących rad osiedli
XVIII/132/1999 z dnia 30.12.1999 r. w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Krotoszyn do porozumienia międzygminnego w celu opracowania wspólnej strategii ochrony wód zlewni górnej Baryczy    
XVIII/133/1999 z dnia 30.12.1999 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2000 rok
XVIII/134/1999 z dnia 30.12.1999 r. w sprawie przyznania nagrody za całokształt pracy p. Julianowi Joksiowi w samorządzie gminnym 

Liczba odwiedzin : 177
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację : Administrator Administrator
Czas wytworzenia: 2004-01-27 15:37:22
Czas publikacji: 2004-01-27 15:37:22
Data przeniesienia do archiwum: Brak