Spis uchwał Rady Miejskiej w Krotoszynie - 1998 r. 

 
 
XLV/246/1998 z dnia 19.02.1998 r. w sprawie budżetu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 1998 r.
XLV/247/1998 z dnia 19.02.1998 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli oraz odpłatności personelu za korzystanie z posiłków w tych placówkach.
XLV/248/1998 z dnia 19.02.1998 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Krotoszyna w części dotyczącej rejonu ulic: Bolewskiego, Kościuszki, 56 Pułku piechoty Wlkp, Polnej.
XLV/249/1998 z dnia 19.02.1998 r. w sprawie wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie.
XLV/250/1998 z dnia 19.02.1998 r. w sprawie koncepcji reorganizacji sądownictwa w województwie kaliskim.
XLV/251/1998 z dnia 19.02.1998 r. w sprawie utworzenia Powiatu Krotoszyńskiego w granicach sprzed 1995 r.


XLVI/252/1998 z dnia 16.04.1998 r. w sprawie absolutorium dla Zarządu Miasta i Gminy w Krotoszynie za 1997 r.
XLVI/253/1998 z dnia 16.04.1998 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Krotoszyn wprowadzonego uchwałą Nr XXI/123/1996 Rady Miejskiej Krotoszyna z dnia 15 lutego 1996 r.
XLVI/254/1998 z dnia 16.04.1998 r. w sprawie ustalenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego i dodatków w Miejskiem Zakładzie Komunikacji w Krotoszynie.
XLVI/255/1998 z dnia 16.04.1998 r. w sprawie zmian w budżecie na 1998r.
XLVI/256/1998 z dnia 16.04.1998 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 1998 r.
XLVI/257/1998 z dnia 16.04.1998 r. zmieniajaca uchwałę Nr VI/28/93 w sprawie wyboru dwóch przedstawicieli do Społecznej Rady Kultury Fizycznej.
XLVI/258/1998 z dnia 16.04.1998 r. w sprawie wyboru do Rejonowej Rady Zatrudnienia.
XLVI/259/1998 z dnia 16.04.1998 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie powołania Gminnnej Komisji ds. Rozwiazywania Problemów Alkoholowych.
XLVI/260/1998 z dnia 16.04.1998 r. w sprawie powołania Pani Marii Kalak na stanowisko społecznego zastępcy burmistrza Miasta i Gminy Krotoszyn.
XLVI/261/1998 z dnia 16.04.1998 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.
XLVI/262/1998 z dnia 16.04.1998 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
XLVI/263/1998 z dnia 16.04.1998 r. w sprawie przyznania nagrody.


XLVIII/264/1998 z dnia 21.05.1998 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/214A/1997 r. Rady Miejskiej Krotoszyna z dnia 28 sierpnia 1997 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli oraz odpłatności personelu za korzystanie z posiłków w tych placówkach.
XLVIII/265/1998 z dnia 21.05.1998 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/168/1996 Rady Miejskiej Krotoszyna z dnia 19 grudnia 1996 r. w sprawie utworzenia w szkołach podstawowych na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn środków specjalnych jednostek budżetowych.
XLVIII/266/1998 z dnia 21.05.1998 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/130/96 Rady Miejskiej Krotoszyna z dnia 15 kwietnia 1996 r. w sprawie określenia regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły oraz powołania komisji konkursowych.
XLVIII/267/1998 z dnia 21.05.1998 r. w sprawie ustalenia opłaty za przejazdy oraz okreslenia zasad korzystania z ulgowych i bezpłatnych przejazdów autobusami komunikacji miejskiej Miejskiego Zakładu Komunikacji w Krotoszynie.
XLVIII/268/1998 z dnia 21.05.1998 r. w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne i socjalne w mieście i gminie Krotoszyn.
XLVIII/269/1998 z dnia 21.05.1998 r. w sprawie zmian w budżecie na 1998 r.
XLVIII/270/1998 z dnia 21.05.1998 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań.
XLVIII/271/1998 z dnia 21.05.1998 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/68/95 z dnia 30 marca 1995 r. w sprawie zasad współpracy Miasta i Gminy Krotoszyn ze Społecznymi Komitetami i innymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wspólnej budowy i modernizacji urządzeń infrastruktury technicznej oraz obiektów budowlanych.
XLVIII/272/1998 z dnia 21.05.1998 r. w sprawie nadania nazw ulic w niektórych wsiach gminy Krotoszyn oraz w mieście Krotoszynie.
XLVIII/273/1998 z dnia 21.05.1998 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/172/96 Rady Miejskiej Krotoszyna z dnia 30 grudnia 1996 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych członków Komisji spoza Rady, sołtysów i przewodniczących rad osiedli.
XLVIII/274/1998 z dnia 21.05.1998 r. w sprawie nadania tytułu "zasłużony dla Krotoszyna" P. Wandzie Grabskiej.
XLVIII/275/1998 z dnia 21.05.1998 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/253/98 Rady Miejsiej Krotoszyna z dnia 16 kwietnia 1998 r. w sparwie zmiany Statutu Miasta i Gminy Krotoszyn wprowadzonego uchwałą Nr XXI/123/96 Rady Miejskiej Krotoszyna z dnia 15 lutego 1996 r.


XXIX/276/1998 z dnia 18.06.1998 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/261/98 w sprawie okrślenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.
XXIX/277/1998 z dnia 18.06.1998 r. w sprawie zaciągniecia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie budowy kolektora sanitarnego w ul. Piastowskiej - Polnej w Krotoszynie.
XXIX/278/1998 z dnia 18.06.1998 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na finansowanie modernizacji drogi gminnej Unisław - Wronów.
XXIX/279/1998 z dnia 18.06.1998 r. w sprawie zmian w budżecie na 1998 r.
XXIX/280/1998 z dnia 18.06.1998 r. w sprawie osiedlenia w Mieście i Gminie Krotoszyn rodziny narodowości polskiej - przesiedleńców z Republiki Kazachstan
XXIX/281/1998 z dnia 18.06.1998 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/220/97 w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszynie.
XXIX/282/1998 z dnia 18.06.1998 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/172/96 Rady Miejskiej Krotoszyna z dnia 30 grudnia 1996 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych członków Komisji spoza Rady, sołtysów i przewodniczących rad osiedli.


---------------------------------------------
- - - NOWA KADENCJA 1998 -2002 - - -I/1/1998 z dnia 29.10.1998 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Krotoszyna
I/2/1998 z dnia 29.10.1998 r. w sprawie wyboru Burmistrza Miasta i Gminy Krotoszyn
I/3/1998 z dnia 29.10.1998 r. w sprawie wyboru I wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Krotoszyna
I/4/1998 z dnia 29.10.1998 r. w sprawie wyboru II wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Krotoszyna
I/5/1998 z dnia 29.10.1998 r. w sprawie wyboru zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Krotoszyn
I/6/1998 z dnia 29.10.1998 r. w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu Miasta i Gminy
I/7/1998 z dnia 29.10.1998 r. w sprawie wyboru członków Zarządu Miasta i Gminy
I/8/1998 z dnia 29.10.1998 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/123/96 z dnia 15 lutego 1996 r. w sprawie "Statutu Miasta i Gminy Krotoszyn"


II/9/1998 z dnia 26.11.1998 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej - Warsztat Terapii Zajęciowej
II/10/1998 z dnia 26.11.1998 r. w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej o nazwie "Warsztat Terapii Zajęciowej"
II/11/1998 z dnia 26.11.1998 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań
II/12/1998 z dnia 26.11.1998 r. w sprawie określenia składu ilościowego Komisji Rewizyjnej
II/13/1998 z dnia 26.11.1998 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
II/14/1998 z dnia 26.11.1998 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Gospodarczej
II/15/1998 z dnia 26.11.1998 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Społecznej
II/16/1998 z dnia 26.11.1998 r. w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej
II/17/1998 z dnia 26.11.1998 r. w sprawie składu osobowego Komisji Gospodarczej i Komisji Społecznej
II/18/1998 z dnia 26.11.1998 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. opracowania zmian w Statucie Miasta i Gminy Krotoszyn
II/19/1998 z dnia 26.11.1998 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
II/20/1998 z dnia 26.11.1998 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
II/21/1998 z dnia 26.11.1998 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/21/90 w sprawie przystąpienia do "Stowarzyszenia Gmin Regionu Wielkopolski"


III/22/1998 z dnia 17.12.1998 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego o nazwie Muzeum Regionalne im. H. Ławniczaka w Krotoszynie
III/23/1998 z dnia 17.12.1998 r. w sprawie nadania Satutu Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej im. Arkadego Fiedlera w Krotoszynie
III/24/1998 z dnia 17.12.1998 r. w sprawie wysokości opłat za zużycie wody komunalnej i wprowadzanie ścieków do kanalizacji w mieście i gminie Krotoszyn
III/25/1998 z dnia 17.12.1998 r. w sprawie określenia regulaminu na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły oraz powołania Komisji Konkursowych
III/26/1998 z dnia 17.12.1998 r. w sprawie zmian w budżecie na 1998 r.
III/27/1998 z dnia 17.12.1998 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
III/28/1998 z dnia 17.12.1998 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
III/29/1998 z dnia 17.12.1998 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów
III/30/1998 z dnia 17.12.1998 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej
III/31/1998 z dnia 17.12.1998 r. w sprawie określenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego
III/32/1998 z dnia 17.12.1998 r. w sprawie Regulaminu Straży Miejskiej


IV/33/1998 z dnia 30.12.1998 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Regionalnemu im. H. Ławniczaka w Krotoszynie
IV/34/1998 z dnia 30.12.1998 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Krotoszyna, w części obejmującej rejon ulic: Koźmińskiej i Raszkowskiej
IV/35/1998 z dnia 30.12.1998 r. w sprawie zmian statutów jednostek pomocniczych 

Liczba odwiedzin : 124
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację : Administrator Administrator
Czas wytworzenia: 2004-01-29 14:08:19
Czas publikacji: 2004-01-29 14:08:19
Data przeniesienia do archiwum: Brak