Spis uchwał Rady Miejskiej w Krotoszynie - 1997 r. 

 
 
XXXII/173/1997 z dnia 27.02.1997 r. w sprawie budżetu na 1997 r.
XXXII/174/1997 z dnia 27.02.1997 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
XXXII/175/1997 z dnia 27.02.1997 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli oraz odpłatności personelu za korzystanie z posiłków z tych placówkch.
XXXII/176/1997 z dnia 27.02.1997 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
XXXII/177/1997 z dnia 27.02.1997 r. w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży oraz warunków podawania i spożywania napojów alkoholowych dla terenu Miasta i Gminy Krotoszyn.
XXXII/178/1997 z dnia 27.02.1997 r. w sprawie budżetu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 1997 r.
XXXII/179/1997 z dnia 27.02.1997 r. w sprawie wysokości opłat za zużycie wody komunalnej i wprowadzanie ścieków do kanalizacji w w Mieście i Gminie Krotoszyn
XXXII/180/1997 z dnia 27.02.1997 r. w sprawie kontaktów międzynarodowych Krotoszyna.
XXXII/181/1997 z dnia 27.02.1997 r. w sprawie podpisania umowy o współpracy pomiędzy Związkiem Gmin Dierdorf a Miastem i Gminą Krotoszyn.
XXXII/182/1997 z dnia 27.02.1997 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do podpisania zleceń wyjazdów służbowych Burmistrza Miasta i Gminy Krotoszyn.
XXXII/183/1997 z dnia 27.02.1997 r. w sprawie pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kaliszu.
XXXII/184/1997 z dnia 27.02.1997 r. w sprawie ustalenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego i dodatków w Miejskiem Zakładzie Komunikacji w Krotoszynie.
XXXII/185/1997 z dnia 27.02.1997 r. w sprawie przystąpienia do sporzadzania uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta i gminy.


XXXIII/186/1997 z dnia 27.03.1997 r. w sprawie przekształcenia Zakładu Energetyki Cieplnej - zakładu budżetowego Miasta i Gminy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
XXXIII/187/1997 z dnia 27.03.1997 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych.
XXXIII/188/1997 z dnia 27.03.1997 r. zmieniajaca uchwałę Nr XVIII/107/95 z dnia 14 grudnia 1995 r. w sprawie okreslenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne i socjalne w Mieście i Gminie Krotoszyn.
XXXIII/189/1997 z dnia 27.03.1997 r. w sprawie wprowadzenia przepisów porządkowych dotyczących obowiązków dla osób utrzymujących psy i koty na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn.
XXXIII/190/1997 z dnia 27.03.1997 r. w sprawie wprowadzenia przepisów porządkowych dotyczących zasad korzystania z parków położonych na terenie miasta Krotoszyna.
XXXIII/191/1997 z dnia 27.03.1997 r. w sprawie przystapienia do realizacji Programu promocji Zdrowia i Prewencji Chorób Niezakaźnych w zakresie Programu CINDI - Światowej Organizacji Zdrowia na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn.
XXXIII/192/1997 z dnia 27.03.1997 r. w sprawie ustalenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego i tabeli dodatków funkcyjnych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Krotoszynie.
XXXIII/193/1997 z dnia 27.03.1997 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/75/92 w sprawie Regulaminu dokonywania oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych mianowanych.
XXXIII/194/1997 z dnia 27.03.1997 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/152/96 z dnia 17 października 1996 r. w sprawie ustalenia opłat za przejazdy autobusami komunikacji miejskiej Miejskiego Zakładu Komunikacji w Krotoszynie.
XXXIII/195/1997 z dnia 27.03.1997 r. w sprawie wyboru dwóch przedstawicieli do rady Nadzorczej ZZOZ w Krotoszynie.


XXXIV/196/1997 z dnia 14.04.1997 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla przeprowadzenia na obszarze Miasta i Gminy Krotoszyn wyborów do Sejmu RP i Senatu RP w dniu 19 września 1993 r.
XXXIV/197/1997 z dnia 14.04.1997 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli.
XXXIV/198/1997 z dnia 14.04.1997 r. w sprawie zaproszenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do Krotoszyna.


XXXV/199/1997 z dnia 24.04.1997 r. w sprawie absolutorium dla Zarządu Miasta i Gminy w Krotoszynie za 1996 r.
XXXV/200/1997 z dnia 24.04.1997 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia lecznicze, pomoc rzeczową zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie i zasiłki celowe na pokrycie kosztów pogrzebu, poniesionych przez Miasto i Gminę Krotoszyn.
XXXV/201/1997 z dnia 24.04.1997 r. w sprawie zasad i trybu udzielenia pmocy materialnej w celu ekonomicznego usamodzielnienia.
XXXV/202/1997 z dnia 24.04.1997 r. w sprawie hejnału Miasta i Gminy Krotoszyn.


XXXVI/203/1997 z dnia 28.05.1997 r. w sprawie wprowadzenia dodatkowych oznaczń taksówek zarejestrowanych na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn oraz wprowadzenia opłaty administracyjnej za nadanie nmeu bocznego.
XXXVI/204/1997 z dnia 28.05.1997 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/130/96 rady Miejskiej Krotoszyna z dnia 25 kwietnia 1996 r. w sprawie określenia regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły oraz powołania komisji konkursowych.
XXXVI/205/1997 z dnia 28.05.1997 r. w sprawie nadania tytułu "zasłużony dla Krotoszyna" P. Leonowi Białasowi.


XXXVII/206/1997 z dnia 26.06.1997 r. w sprawie zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Krotoszyn.
XXXVII/207/1997 z dnia 26.06.1997 r. w sprawie formy organizacyjno-prawnej Miejskiego Zakładu Komunkacji w Krotoszynie.
XXXVII/208/1997 z dnia 26.06.1997 r. zmieniająca uchwałę NR XXVIII/152/96 z dnia 17 października 1996 r. w sprawie ustalenia opłat za przejazdy autobusami komunikacji miejskiej Miejskiego Zakładu Komunikacji w Krotoszynie.
XXXVII/209/1997 z dnia 26.06.1997 r. w sprawie Statutu Strazy Miejskiej
XXXVII/210/1997 z dnia 26.06.1997 r. w sprawie zmian w budżecie na 1997 r.
XXXVII/211/1997 z dnia 26.06.1997 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodrowania przestrzennego Miasta Krotoszyna w rejonie ulic: dr. Bolewskiego, T. Kościuszki, 56 Pułku Piechoty Wlkp., Polnej.
XXXVII/212/1997 z dnia 26.06.1997 r. w sprawie ustalenia tabeli miesięcznych stawek wynagordzenia zasadniczego i dodatków w Miejskim Zakładzie Komunikacji w Krotoszynie.
XXXVII/213/1997 z dnia 26.06.1997 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zarząd Miasta i Gminy w Krotoszynie umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. "Kryta Pływalnia w Krotoszynie".


XXXIX/214A/1997 z dnia 28.08.1997 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/146/96 Rady Miejskiej Krotoszyna z 22 sierpnia 1996 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli oraz odpłatności personelu, za korzystanie z posiłków w tych placówkach.
XXXIX/215/1997 z dnia 28.08.1997 r. w sprawie zasad utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej.
XXXIX/216/1997 z dnia 28.08.1997 r. w sprawie zmiany uchwały XXXVII/208/97 z dnia 26 czerwca 1997 r. w sprawie ustalenia opłat za przejazdy autobusami komunikacji miejskiej Miejskiego Zakładu Komunikacji w Krotoszynie.
XXXIX/217/1997 z dnia 28.08.1997 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Krotoszyna w rejonie ulic Koźmińsiej-Raszkowskiej.
XXXIX/218/1997 z dnia 28.08.1997 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamieszczenie w znakach towarowych Zakładów Mieśnych nazwy miasta "Krotoszyn".
XXXIX/219/1997 z dnia 28.08.1997 r. w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Januszem Paszkiem.


XLI/220/1997 z dnia 23.10.1997 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
XLI/221/1997 z dnia 23.10.1997 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/61/95 w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Miejskiego zakładu Komunikacji w Krotoszynie.
XLI/222/1997 z dnia 23.10.1997 r. w sprawie wyrazenia zgody na zamieszczenie w znaku firmowym Spółdzielni Produkcyjno-Handlowej EWA nazwy miasta Krotoszyn.
XLI/223/1997 z dnia 23.10.1997 r. w sprawie zmiany uchwałay w sparwie ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Krotoszyna w części obejmującej rejon ulicy Ostrowskiej, Rolniczej i Chwaliszewskiej.
XLI/224/1997 z dnia 23.10.1997 r. w sprawie przystapienia Miasta i Gminy Krotoszyn do Spółki z o.o "Oświetlenie Uliczne i Drogowe" w Kaliszu.
XLI/225/1997 z dnia 23.10.1997 r. w sprawie zmian w budżecie na 1997 r.
XLI/226/1997 z dnia 23.10.1997 r. w sprawie określenia kwoty do której Zarząd Miasta i Gminy może zaciągnąć zobowiązania w zakresie realizacji inestycji.
XLI/227/1997 z dnia 23.10.1997 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie budowy kanalizacji sanitarnej dla miasta krotoszyna w ul. Kobylińskiej-Pisatowskiej, Słowiańskiej, Wiejskiej, Jastrzębiej.
XLI/228/1997 z dnia 23.10.1997 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 1997 r.
XLI/229/1997 z dnia 23.10.1997 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/176/97 z dnia 27.02.1997 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
XLI/230/1997 z dnia 23.10.1997 r. w sprawie zmiany uchwału Nr XXXII/177/97 w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedazy oraz warunków podawania i spożywania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn.

XLII/231/1997 z dnia 27.11.1997 r. w sprawie ustalenia opłat za przejazdy autobusami Komunikacji Miejskiej MZK w Krotoszynie
XLII/232/1997 z dnia 27.11.1997 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/197/97 z dnia 27 lutego 1997 r. w sprawie wysokości opłat za zużycie wody komunalnej i wprowadzanie ścieków do kanalizacji w Mieście i Gminie Krotoszyn
XLII/233/1997 z dnia 27.11.1997 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamieszczenie w znaku firmowym Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej nazwy miasta KROTOSZYN
XLII/234/1997 z dnia 27.11.1997 r. w sprawie przystapienia do Fundacji Grodzkiej Miasta Krotoszyn
XLII/235/1997 z dnia 27.11.1997 r. w sprawie projektu organizacji nadzoru oświatowego w województwie kaliskim
XLII/236/1997 z dnia 27.11.1997 r. w sprawie wskazania banku prowadzącego obsługę kasową gminy
XLII/237/1997 z dnia 27.11.1997 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/20/93 Rady Miejskiej Krotoszyna z dnia 27 maja 1993 r. z późniejszymi zmianami w sprawie warunków prowadzenia handlu na targowiskach i poza targowiskami


XLIII/238/1997 z dnia 11.12.1997 r. w sprawie stanu zaspokajana potrzeb kulturalnych środowiska lokalnego
XLIII/239/1997 z dnia 11.12.1997 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
XLIII/240/1997 z dnia 11.12.1997 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek od środków transportowych
XLIII/241/1997 z dnia 11.12.1997 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej


XLIV/242/1997 z dnia 29.12.1997 r. w sprawie ustalenia podatku od posiadania psów
XLIV/243/1997 z dnia 29.12.1997 r. w sprawie budżetu na 1998 r.
XLIV/244/1997 z dnia 29.12.1997 r. w sprawie zmian w budżecie na 1997 r.
XLIV/245/1997 z dnia 29.12.1997 r. w sprawie umiejscowienia Komendy Straży miejskiej w strukturze Urzędu Miasta i Gminy w Krotoszynie 

Liczba odwiedzin : 133
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację : Administrator Administrator
Czas wytworzenia: 2004-02-04 11:11:59
Czas publikacji: 2004-02-04 11:11:59
Data przeniesienia do archiwum: Brak