Spis uchwał Rady Miejskiej w Krotoszynie - 1995 r. 

 
 
VIII/52/1995 z dnia 19.01.1995 r. w sprawie budżetu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 1995 r.
VIII/53/1995 z dnia 19.01.1995 r. w sprawie nadania Satutu Zakładowi Obsługi Placówek Oświatowych w Krotoszynie
VIII/54/1995 z dnia 19.01.1995 r. w sprawie statutu zakładu budżetowego Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie
VIII/55/1995 z dnia 19.01.1995 r. zmieniająca uchwałę Nr VI/37/90 z dnia 2 września 1990 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Krotoszyn
VIII/56/1995 z dnia 19.01.1995 r. w sprawie obniżenia urzędowej ceny skupu żyta do obliczania podatku rolnego
VIII/57/1995 z dnia 19.01.1995 r. zmieniająca uchwałę Nr VII/51/94 w sprawie obniżenia stawek podatku od środków transportowych
VIII/58/1995 z dnia 19.01.1995 r. zmieniajaca uchwałę Nr VII/28/91 z dnia 18 czerwca 1991 r. w sprawie przystapienia Miasta i Gminy Krotoszyn do Spółki Akcyjnej "Telkom-Kalisz"
VIII/59/1995 z dnia 19.01.1995 r. w sprawie budżetu na 1995 r.


IX/60/1995 z dnia 28.02.1995 r. zmieniajaca uchwałę Nr VIII/59/95 z dnia 19 stycznia 1995 r. w sprawie budżetu na 1995 r.
IX/61/1995 z dnia 28.02.1995 r. w sprawie ustalenia reguloaminu organizacyjnego Miejskiego Zakładu Komunikacji w Krotoszynie
IX/62/1995 z dnia 28.02.1995 r. w sprawie ustalenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego i dodatków w Miejskim Zakaładzie Komunikacji w Krotoszynie
IX/63/1995 z dnia 28.02.1995 r. w sprawie zmiany zasad wynagrodzenia zasadniczego i dodatków w Zakładzie Energetyki Cieplnej w Krotoszynie
IX/64/1995 z dnia 28.02.1995 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych oraz członków Komisji spoza Rady

X/65/1995 z dnia 30.03.1995 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/14/93 z dnia 15 kwietnia 1993 r. w sprawie ustalenia opłat za przejazdy autobusami PGKiM w Krotoszynie
X/66/1995 z dnia 30.03.1995 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/38/1992 Rady Miejskiej Krotoszyna z dnia 27 sierpnia 1992 r. w sprawie opłat za przedszkola i żłobek oraz odpłatności pesonelu za korzystanie z posiłków w tych placówkach
X/67/1995 z dnia 30.03.1995 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie budowy kolektora sanitarnego w ul. Kobylińskiej
X/68/1995 z dnia 30.03.1995 r. w sprawie zasad współpracy Miasta i Gminy Krotoszyn ze społecznymi komitetami i innymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie budowy urządzeń infrastruktury technicznej oraz obiektów budowlanych


XI/69/1995 z dnia 20.04.1995 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności finansowej gminy i udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta i Gminy w Krotoszynie za 1994 r.
XI/70/1995 z dnia 20.04.1995 r. zmieniająca uchwałę Nr V/19/93 w sprawie okreslenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawianiu lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata
XI/71/1995 z dnia 20.04.1995 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kaliszu na finansowanie sieci gazowej w rejonie Pl. Szkolnego w Krotoszynie
XI/72/1995 z dnia 20.04.1995 r. zmieniajaca uchwałę Nr X/67/95 Rady Miejskiej Krotoszyna z dnia 30 marca 1995 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie budowy kolektora sanitarnego w ul. Kobylińskiej w Krotoszynie


XII/73/1995 z dnia 25.05.1995 r. w sprawie ewidencjonowania dostawców złomu metali nieżelaznych na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn
XII/74/1995 z dnia 25.05.1995 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamieszczenia w znaku towarowym Zakładów Mieśnych nazwy "Krotoszyn"


XIII/75/1995 z dnia 29.06.1995 r. w sprawie zmian w budżecie na 1995 r.
XIII/76/1995 z dnia 29.06.1995 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie budowy mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków dla miasta Krotoszyna
XIII/77/1995 z dnia 29.06.1995 r. w sprawie upowaznienia Zarządu Miasta i Gminy Krotoszyn do ustanowienia hipoteki zwykłej i kaucyjnej
XIII/78/1995 z dnia 29.06.1995 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/39/94 z dnia 22.12.1994 w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne i socjalne w Mieście i Gminie Krotoszyn
XIII/79/1995 z dnia 29.06.1995 r. w sprawie stanowiska określajacego sytuację finansową służby zdrowia Krotoszyn


XIV/80/1995 z dnia 28.08.1995 r. w sprawie obniżeia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego
XIV/81/1995 z dnia 28.08.1995 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu zgłaszania kandydatów oraz nadawania honorowego obywatela miasta Krotoszyna
XIV/82/1995 z dnia 28.08.1995 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu nadawania tytułu "Zasłużony obywatel Miasta Krotoszyna"
XIV/83/1995 z dnia 28.08.1995 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Krotoszyna" Panu Harmowi Onstenkowi
XIV/84/1995 z dnia 28.08.1995 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Krotoszyna " Pani Margo Mallar
XIV/85/1995 z dnia 28.08.1995 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Krotoszyna" Panu Billowi Hrycynil
XIV/86/1995 z dnia 28.08.1995 r. w sprawie nagrody dla Burmistrza
XIV/87/1995 z dnia 28.08.1995 r. w sprawie nawiazania współpracy z miastem Dierdorf


XV/88/1995 z dnia 29.09.1995 r. w sprawie złożenia Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Kaliszu propozycji osób do składu obwodowych komisji wyborczych dp przeprowadzania wyborów Prezydenta RP w Mieście i Gminie Krotoszyn
XV/89/1995 z dnia 29.09.1995 r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego Zakład Obsługi Placówek Oświatowych w jednostkę budżetową o nazwie Zakład Obsługi Placówek Oświatowych
XV/90/1995 z dnia 29.09.1995 r. w sprawie zasad przyznawania dotacji z budżetu gminy na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej
XV/91/1995 z dnia 29.09.1995 r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr V/20/93 Rady Miejskiej Krotoszyna z dnia 27 maja 1993 r. w sprawie warunków prowadzenia handlu na targowiskach i poza targowiskami w Krotoszynie


XVI/92/1995 z dnia 27.10.1995 r. w sprawie nadania Statutu zakładowi Obsługi Placówek Oświatowych w Krotoszynie
XVI/93/1995 z dnia 27.10.1995 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Zakładu Placówek Oświatowych w Krotoszynie
XVI/94/1995 z dnia 27.10.1995 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 1995 r.
XVI/95/1995 z dnia 27.10.1995 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatku i opłat lokalnych
XVI/96/1995 z dnia 27.10.1995 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stwek opłaty targowej
XVI/97/1995 z dnia 27.10.1995 r. w sprawie zmian w budżecie na 1995 r.
XVI/98/1995 z dnia 27.10.1995 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu zgłasznia kandydatów oraz nadania fonorowego obywatela miasta Krotoszyna
XVI/99/1995 z dnia 27.10.1995 r. w sprawie nadania tytułu Honorowy Obywatel Miasta Krotoszyna Panu Hansowi Wernerowi Gelinerowi i wicedyrektorowi Martin - Butżer - Gymnasium w Dierdorf


XVII/100/1995 z dnia 23.11.1995 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kaliszu na finansowanie budowy sieci gazowej w ul. Zdunowskiej-Transportowej-Bukówko w Krotoszynie
XVII/101/1995 z dnia 23.11.1995 r. w sprawie przystąpienia gminy do Ligi Ochrony Przyrody jako członka wspierajacego
XVII/102/1995 z dnia 23.11.1995 r. w sprawie zmian w budżecie na 1995 r.
XVII/103/1995 z dnia 23.11.1995 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu z Wielkopolskiego Banku Kredytowego w Krotoszynie na sfinansowanie zakupu dwóch autobusów komunikacji miejskiej dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Krotoszynie


XVIII/104/1995 z dnia 14.12.1995 r. w sprawie ustalenia opłat za przejazdy autobusami komunikacji miejskiej Miejskiego Zakładu Komunikacji w Krotoszynie
XVIII/105/1995 z dnia 14.12.1995 r. w sprawie wysokości opłat za zużycie wody komunalnej i wprowadzenie ścieków do kanalizacji w Mieście i Gminie Krotoszyn
XVIII/106/1995 z dnia 14.12.1995 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn
XVIII/107/1995 z dnia 14.12.1995 r. zmieniajaca uchwałę Nr VII/39/94 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszklane i socjalne w Mieście i Gminie Krotoszyn


XIX/108/1995 z dnia 28.12.1995 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
XIX/109/1995 z dnia 28.12.1995 r. w sprawie obniżenia stawek podatku od środków transportowych
XIX/110/1995 z dnia 28.12.1995 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej
XIX/111/1995 z dnia 28.12.1995 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów
XIX/112/1995 z dnia 28.12.1995 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 1995 r.
XIX/113/1995 z dnia 28.12.1995 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli oraz odpłatności pesonelu za korzystanie z posiłków w tych placówkach
XIX/114/1995 z dnia 28.12.1995 r. w sprawie uchwalenia regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Krotoszynie
XIX/115/1995 z dnia 28.12.1995 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla przeprowadzenia na obszarze Miasta i Gminy Krotoszyn wyborów do sejmu RP i senatu RP w dniu 19 września 1995 r. 

Liczba odwiedzin : 137
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację : Administrator Administrator
Czas wytworzenia: 2004-02-23 11:09:19
Czas publikacji: 2004-02-23 11:09:19
Data przeniesienia do archiwum: Brak