Spis uchwał Rady Miejskiej w Krotoszynie - 1994 r. 

 
 
I/1/1994 z dnia 27.01.1994 r. w sprawie obniżenia urzędowej ceny skupu żyta do obliczenia podatku rolnego
I/2/1994 z dnia 27.01.1994 r. w sprawie wysokości opłat za zuzycie wody komunalnej i wprowadzania ścieków do kanalizacji w Mieście i Gminie Krotoszyn
I/3/1994 z dnia 27.01.1994 r. w sprawie Statutu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
I/4/1994 z dnia 27.01.1994 r. w sprawie ochrony środowiska przed odpadami komunalnymi
I/5/1994 z dnia 27.01.1994 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Krotoszynie
I/6/1994 z dnia 27.01.1994 r. zmieniająca uchwałę Nr VI/37/90z dnia 2 września 1990r. w sprawie uchwalenia regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy
I/7/1994 z dnia 27.01.1994 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji do nawiązywania współpracy z Fontenay le Comte
I/8/1994 z dnia 27.01.1994 r. w sprawie powołania Komisji do spraw wyróżnień
I/9/1994 z dnia 27.01.1994 r. zmieniająca uchwałę Nr XII/54/93 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości


II/10/1994 z dnia 14.02.1994 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VII/38/93 w sprawie przyjęcia wniosków doraźnej Komisji do określenia potrzeb w zakresie komunikacji miejskiej


III/11/1994 z dnia 24.02.1994 r. zmieniajaca uchwałę Nr VII/38/92 w sprawie opłat za przedszkola i żłobek oraz odpłatności personelu za korzystanie z posiłków w tych placówkach
III/12/1994 z dnia 24.02.1994 r. w sprawie ustalenia wskażnika wzrostu płacy Burmistrza Miasta i Gminy
III/13/1994 z dnia 24.02.1994 r. zmieniająca uchwałę Nr II/11/91 z dnia 28 lutego 1991 r. w sprawie uchwalena regulaminu zgłaszania kandydatów oraz nadawania Honorowego Obywatela Miasta Krotoszyna
III/14/1994 z dnia 24.02.1994 r. w sprawie ustalenia regulaminu nadawania tytułu "Zasłużony Obywatel Miasta Krotoszyna"
III/15/1994 z dnia 24.02.1994 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy na 1994 r


IV/16/1994 z dnia 29.03.1994 r. w sprawie wyrażenia zgody na przywrócenie granicy sprzed 1969 r, pomiędzy Miastem iGminą Krotoszyn, a Miastem Sulmierzyce
IV/17/1994 z dnia 29.03.1994 r. w sprawie inkasa podatku i opłat lokalnych
IV/18/1994 z dnia 29.03.1994 r. w sprawie przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczącej form oraz trybu udzielania kobietom w ciąży oraz wychowującym dziecko pomocyw zakresie opieki socjalnej i prawnej oraz w sprawie rządowego programu pomocy finansowej w związku ze wzrostem wydatków na leczenie oraz szczegółowych zasad warunków i trybu przyznawania tej pomocy
IV/19/1994 z dnia 29.03.1994 r. w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Krotoszyn do Związku Miast Polskich
IV/20/1994 z dnia 29.03.1994 r. w sprawie nadania tytułu Honorowy Obywatel Miasta Krotoszyna Panu Keesowi van der Weerden - przewodniczącemu Towarzystwa Brummen - Krotoszyn w Brummen
IV/21/1994 z dnia 29.03.1994 r. w sprawie upowaznienia Zarządu Miasta i Gminy w Krotoszynie do zawarcia porozumienia z kuratorem Oświaty w Kaliszu
IV/22/1994 z dnia 29.03.1994 r. zmieniająca uchwałę Nr III/15/94 z dnia 24 lutego 1994 r. w sprawie budżetu na 1994 r.


V/23/1994 z dnia 28.04.1994 r. w sprawie zmiany trybu przekształcenia PGKiM
V/24/1994 z dnia 28.04.1994 r. w sprawie przeznaczenia rezerwy celowej na funkcjonowanie komunikacji miejskiej w Krotoszynie w innej formie organizacyjnej
V/25/1994 z dnia 28.04.1994 r. w sprawie zmiany uchwały Nr I/8/94 w sprawie powołania doraźnej Komisji do spraw wyróżnień oraz uchwały Nr III/14/94 w sprawie ustalenia regulaminu nadawania tytułu "Zasłużony Obywatel Miasta Krotoszyna"
V/26/1994 z dnia 28.04.1994 r. w sprawie przystapienia gminy do Aeroklubu Ostrowskiego jako członka wspierającego
V/27/1994 z dnia 28.04.1994 r. w sprawie podsumowania prac związanych z wodociągowaniem wsi
V/28/1994 z dnia 28.04.1994 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z dzialalności finansowej gminy i udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta i Gminy w Krotoszynie za 1993 r.


VI/28A/1994 z dnia 26.05.1994 r. w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Skarbu Gminy
VI/29/1994 z dnia 26.05.1994 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 1994 r.
VI/30/1994 z dnia 26.05.1994 r. w sprawie budżetu Gminnego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 1994 r.


VII/31/1994 z dnia 27.05.1994 r. w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Krotoszyna Panu Gerhardowi Seetzen
VII/32/1994 z dnia 27.05.1994 r. w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Krotoszyna Panu Georgowi Sandan
VII/33/1994 z dnia 27.05.1994 r. w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Krotoszyna Panu Rolfowi Reuter
VII/34/1994 z dnia 27.05.1994 r. w sprawie nawiązania współpracy z miastem Fontenay le Comte---------------------------------------------
- - - NOWA KADENCJA 1994 - 2002 - - -I/1/1994 z dnia 05.07.1994 r. w sprawie wyboru przewodniczacego Rady Miejskiej
I/2/1994 z dnia 05.07.1994 r. w sprawie wyboru Burmistrza Miasta i Gminy
I/3/1994 z dnia 05.07.1994 r. w sprawie wyboru wieceprzewodniczącego Rady Miejskiej
I/4/1994 z dnia 05.07.1994 r. w sprawie wyboru delegatów do sejmiku samorządowego
I/5/1994 z dnia 05.07.1994 r. w sprawie powołania doraźnej komisji d/s opracowania zmian w Statucie Miasta i Gminy


II/6/1994 z dnia 14.07.1994 r. w sprawie wyboru z-cy Burmistrza Miasta i Gminy
II/7/1994 z dnia 14.07.1994 r. w sprawie wyboru członków Zarzadu Miasta i Gminy
II/8/1994 z dnia 14.07.1994 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej I i II instancji
II/9/1994 z dnia 14.07.1994 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/38/92 w sprawie opłat za przedszkola i żłobek oraz odpłatności personelu za korzystanie z posiłków w tych placówkach
II/10/1994 z dnia 14.07.1994 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Krotoszyn
II/11/1994 z dnia 14.07.1994 r. w sprawie uchwalenia uchwały Nr VI/33/90 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 12.09.1990 r. w sprawie powierzchni PGKiM w Krotoszynie niektórych spraw z zakresu administracji publicznej


III/12/1994 z dnia 18.08.1994 r. zmieniająca uchwałę Nr VI/36/90 w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy oraz uchwałę Nr XIII/73/92 z dnia 30.12.1992 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Obrad Komisji
III/13/1994 z dnia 18.08.1994 r. w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej i jej przewodniczącego
III/14/1994 z dnia 18.08.1994 r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia Nr 1/94 Zarządu Miasta i Gminy w Krotoszynie z dnia 26 lipca 1994 r. w sprawie zakazu wstępu do lasów komunalnych
III/15/1994 z dnia 18.08.1994 r. w sprawie zatwierdzenia Zarzadzenia Nr 2 /94 Zarządu Miasta i Gminy w Krotoszynie z dnia 29 lipca 1994 r. w sprawie oszczędnego gospodarowania wodą z sieci miejskiej i wiejskiej
III/16/1994 z dnia 18.08.1994 r. w sprawie obsługi kasowej gminy
III/17/1994 z dnia 18.08.1994 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
III/18/1994 z dnia 18.08.1994 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamieszczenie w znaku towarowym Zakładów Mięsnych nazwy miasta "Krotoszyn"
III/19/1994 z dnia 18.08.1994 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/61/90 w sprawie przystapienia do Stowarzyszenia Gmin Regionu Wielkopolski
III/20/1994 z dnia 18.08.1994 r. w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Społecznej i komisji Gospodarczej
III/21/1994 z dnia 18.08.1994 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego


IV/22/1994 z dnia 22.09.1994 r. w sprawie upowaznenia Zarządu miasta i Gminy do rozpoczecia procesu zmierzającego do przyjęcia szkół podstawowych przez gminę
IV/23/1994 z dnia 22.09.1994 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie budowy oczyszczalni ścieków w Krotoszynie
IV/24/1994 z dnia 22.09.1994 r. w sprawie powszechnej telefonizacji Miasta i Gminy Krotoszyn
IV/25/1994 z dnia 22.09.1994 r. w sprawie zmieniajaca uchwałę Nr VI/28/93 w sprawie wyboru dwóch przedstawicieli do Społecznej Rady Kultury Fizycznej
IV/26/1994 z dnia 22.09.1994 r. zmieniajaca uchwałę Nr V/19/93 Rady Miejskiej Krotoszyna z dnia 27 maja 1993 r. w sprawie okreslenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata
IV/27/1994 z dnia 22.09.1994 r. w sprawie powołania Zespołu d/s opiniowania kandydatów na ławników ludowych i członków Kolegium d/s wykroczeń
IV/28/1994 z dnia 22.09.1994 r. w sprawie zgłoszenia kandydatów na ławników ludowych do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych


V/29/1994 z dnia 20.10.1994 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 1994 r.
V/30/1994 z dnia 20.10.1994 r. zmieniająca uchwałę Nr IX/52/92 zdnia 24 września 1992 r. w sprawie wyboru dwóch przedstawicieli do rady Nadzorczej Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie
V/31/1994 z dnia 20.10.1994 r. w sprawie wyboru do Rejonowej Rady Zatrudnienia
V/32/1994 z dnia 20.10.1994 r. zmieniajaca uchwałę Nr VII/38/92 z dnia 27 sierpnia 1992 r. w sprawie opłat za przedszkola i żłobek oraz odpłatności za korzystanie z posiłków w tych placówkch
V/33/1994 z dnia 20.10.1994 r. w sprawie przyjęcia do planu rozpoczęcia realizaci inwestycji pn." Budowa Krytego Basenu w Krotoszynie"
V/34/1994 z dnia 20.10.1994 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji d/s opracowania Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Krotoszyn w latach 1995-1998
V/35/1994 z dnia 20.10.1994 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Krotoszynie oraz do Sądu Wojewódzkiego w Kaliszu na lata 1995-1998
V/36/1994 z dnia 20.10.1994 r. w sprawie wyboru członków Kolegium do Spraw Wykroczeń na lata 1995-1998


VI/37/1994 z dnia 24.11.1994 r. w sprawie kontaktów międzynarodowych Krotoszyna
VI/38/1994 z dnia 24.11.1994 r. w sprawie zmiany uchwały Nr I/5/94 z dnia 5 lipca 1994 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji d/s opracowania zmian w Statucie Miasta i Gminy
VI/39/1994 z dnia 24.11.1994 r. w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne i socjalne w Mieście i Gminie Krotoszyn
VI/40/1994 z dnia 24.11.1994 r. w sprawie zasad i trybu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn
VI/41/1994 z dnia 24.11.1994 r. w sprawie wysokości opłat za zużycie wody komunalnej i wprowadzanie ścieków do kanalizacji w Mieście i Gminie Krotoszyn
VI/42/1994 z dnia 24.11.1994 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego "Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie"
VI/43/1994 z dnia 24.11.1994 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/14/93 w sprawie ustalenia opłat za przejazdu autobusami Komunikacj Miejskiej PGKiM w Krotoszynie
VI/44/1994 z dnia 24.11.1994 r. w sprawie zmian w budżecie na 1994 r.
VI/45/1994 z dnia 24.11.1994 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
VI/46/1994 z dnia 24.11.1994 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów
VI/47/1994 z dnia 24.11.1994 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej
VI/48/1994 z dnia 24.11.1994 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/20/94 Rady Miejskiej Krotoszyna z dnia 18 sierpnia 1994 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Gospodarczej i Komisji Społecznej


VII/49/1994 z dnia 29.12.1994 r. w sprawie przejęcia prowadzenia szkół postawowych
VII/50/1994 z dnia 29.12.1994 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego "Zakład Obsługi Placówek Oświatowych"
VII/51/1994 z dnia 29.12.1994 r. w sprawie obniżenia stawek podatku od środków transportowych 

Liczba odwiedzin : 148
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację : Administrator Administrator
Czas wytworzenia: 2004-03-01 12:02:27
Czas publikacji: 2004-03-01 12:02:27
Data przeniesienia do archiwum: Brak