Spis uchwał Rady Miejskiej w Krotoszynie - 1991 r. 

 
 
I/1/1991 z dnia 31.01.1991 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
I/2/1991 z dnia 31.01.1991 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych
I/3/1991 z dnia 31.01.1991 w sprawie powołania zakładów budżetowych
I/4/1991 z dnia 31.01.1991 w sprawie przedłużenia terminu przeprowadzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych
I/5/1991 z dnia 31.01.1991 w sprawie powołania doraźnej komisji d/s nazewnictwa ulic
I/6/1991 z dnia 31.01.1991 w sprawie określenia inkasentów podatków i opłat lokalnych oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
I/7/1991 z dnia 31.01.1991 w sprawie zmiany uchwały Nr VI/30/90 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 12 września 1990 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów
I/8/1991 z dnia 31.01.1991 w sprawie zmiany uchwały Nr VI/31/90 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 12 września 1990 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej
I/9/1991 z dnia 31.01.1991 w sprawie powołania doraźnej komisji do spraw przeprowadzania kontroli budowy oczyszczalni ścieków
I/10/1991 z dnia 31.01.1991 w sprawie oceny aktualności miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Krotoszyna


II/11/1991 z dnia 28.02.1991 w sprawie regulaminu zgłaszania kandydatów oraz nadawania Honorowego Obywatela Miasta Krotoszyna
II/12/1991 z dnia 28.02.1991 w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do podpisywania decyzji
II/13/1991 z dnia 28.02.1991 w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszynie


III/14/1991 z dnia 28.02.1991 w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z r. M. Grzesiakiem
III/15/1991 z dnia 28.02.1991 w sprawie budżetu Miasta i Gminy na 1991 r.
III/16/1991 z dnia 28.02.1991 w sprawie okreslenia inkasentów podatków, opłat lokalnych


IV/17/1991 z dnia 19.04.1991 w sprawie przyjęcia sprawozdania z dzialalności finansowej gminy i udzielenia absolutorium
IV/18/1991 z dnia 19.04.1991 w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej
IV/19/1991 z dnia 19.04.1991 w sprawie nabycia terenów z przeznaczeniem pod skoncentrowane budownictwo wielorodzinne
IV/20/1991 z dnia 19.04.1991 w sprawie wniosku o przejęcie nieruchomości na rzecz Miasta i Gminy
IV/21/1991 z dnia 19.04.1991 w sprawie zaciągniecia kredytu z Fundacji Wspomagającej Zaopatrzenie wsi w wodę na rozbudowę wodociągów wiejskich


V/22/1991 z dnia 02.05.1991 w sprawie nadania nazwy ul. Konstytucji 3 Maja
V/23/1991 z dnia 02.05.1991 w sprawie nadania tytułu Honorowy Obywatel Miasta Krotoszyna


VI/24/1991 z dnia 22.05.1991 w sprawie udzielenia upoważnienia Burmistrzowi Miasta i Gminy do zawarcia umowy zlecenia na wykonanie prac inwentaryzacji
VI/25/1991 z dnia 22.05.1991 w sprawie wyrażenia stanowiska w przedmiocie podziału gminy
VI/26/1991 z dnia 22.05.1991 w sprawie udzielenia upoważnienia Burmistrzowi Miasta i Gminy na zawarcie umowy zlecenia na wykonanie wyceny gruntów


VII/27/1991 z dnia 18.06.1991 w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/34/90 Rady Miejskiej z dnia 12.09.1991 r.
VII/28/1991 z dnia 18.06.1991 w sprawie uchylenia uchwały Nr XII/66/86 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Krotoszynie z dnia 24.04.1986 r.
VII/29/1991 z dnia 18.06.1991 w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Krotoszyn do Spółki Akcyjnej "Telekom-Kalisz"


VIII/30/1991 z dnia 17.07.1991 w sprawie zmiany uchwały Nr II/10/90 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 12.06.1991 r.
VIII/31/1991 z dnia 17.07.1991 w sprawie opłat za świadczenia rodziców w przedszkolach miejskich, wiejskich oraz żłobkach i w sprawie odpłatności personelu za korzystanie z posiłków w tych placówkach
VIII/32/1991 z dnia 17.07.1991 w sprawie ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Krotoszyna
VIII/33/1991 z dnia 17.07.1991 w sprawie napisu na pomniku znajdującym się w kwaterze wojskowej cmentarza przy ul. Raszkowskiej
VIII/34/1991 z dnia 17.07.1991 w sprawie wniosku o przejęcie Zakładu Graficznego w Krotoszynie
VIII/35/1991 z dnia 17.07.1991 w sprawie nawiązania wspólpracy z miejcowością Mejszagoła
VIII/36/1991 z dnia 17.07.1991 w sprawie udzielenia upoważnienia Burmistrzowi Miasta i Gminy w Krotoszynie do wystąpienia z wnioskiem o przekazanie na własność gruntów PF2


IX/37/1991 z dnia 05.09.1991 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 1991 r.
IX/38/1991 z dnia 05.09.1991 r. w sprawie zmian w budżecie na 1991 r.
IX/39/1991 z dnia 05.09.1991 r. w sprawie opinii podziału i przekazania mienia celem komunalizacji WPEC
IX/40/1991 z dnia 05.09.1991 r. w sprawie utworzenia obwodów do głosowania na obszarze Miasta i Gminy Krotoszyn
IX/41/1991 z dnia 05.09.1991 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Miasta i Gminy w Krotoszynie do zaciągnięcia kredytu z banków zachodnich


X/42/1991 z dnia 17.09.1991 r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Praworządności
X/43/1991 z dnia 17.09.1991 r. w sprawie wykupienia gruntu pod przystanki autobusowe
X/44/1991 z dnia 17.09.1991 r. w sprawie powołania na obszarze Miasta i Gminy Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu


XI/45/1991 z dnia 17.10.1991 r. w sprawie utworzenia Zakładu Energetyki Cieplnej
XI/46/1991 z dnia 17.10.1991 r. zmieniajaca uchwałę Nr X/44/91 Rady Miejskiej w sprawie powołania na obszarze Miasta i Gminy Krotoszyn Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu
XI/47/1991 z dnia 17.10.1991 r. w sprawie nadania tytułu Honorowy Obywatel Miasta Krotoszyna p. Z. Kędzierskiej
XI/48/1991 z dnia 17.10.1991 r. w sprawie nabycia terenów prywatnych z przeznaczeniem na urządzenie nowej ulicy i poszerzenie ul. Staszica w zamian za grunt będący częścią działki budowlanej stanowiącej własność Miasta i Gminy Krotoszyn
XI/49/1991 z dnia 17.10.1991 r. w sprawie dokonania zamiany na inną działki budowlanej oddanej w użytkowanie wieczyste
XI/50/1991 z dnia 17.10.1991 r. w sprawie przeniesienia środków między działami w budżecie Miasta i Gminy na 1991 r.
XI/51/1991 z dnia 17.10.1991 r. w sprawie nabycia gruntów przeznaczonych na urządzenie ulic Karola Kurpińskiego i Oskara Kolberga w Krotoszynie oraz część gruntu przeznaczonego pod przedszkole


XII/52/1991 z dnia 13.12.1991 r. w sprawie przedłużenia działania Komisji Inwentaryzacyjnej
XII/53/1991 z dnia 13.12.1991 r. w sprawie wyrażenia zgody na prywatyzację Przedsiębiorstwa Budowlanego
XII/54/1991 z dnia 13.12.1991 r. w sprawie wyrażenia zgody na prywatyzację PGKiM
XII/55/1991 z dnia 13.12.1991 r. w sprawie likwidacji POM w Krotoszynie
XII/56/1991 z dnia 13.12.1991 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/36/90 z dnia 12.09.1990 r. w sprawie uchwalenia statutu
XII/57/1991 z dnia 13.12.1991 r. w sprawie ustalenia składów liczbowych Komisji Rady
XII/58/1991 z dnia 13.12.1991 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych
XII/59/1991 z dnia 13.12.1991 r. zmieniająca uchwałę Nr II/11/91 z dnia 28.02.1991 r. w sprawie uchwalenia zgłaszania kandydatów Honorowy Obywatel Miasta krotoszyna
XII/60/1991 z dnia 13.12.1991 r. w sprawie powołania Komisji d/s Opracowania Regulaminu dokonywania oceny kwalifikacji pracowników samorządowych mianowanych
XII/61/1991 z dnia 13.12.1991 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 1991 r.
XII/62/1991 z dnia 13.12.1991 r. w sprawie nie przystąpienia do tworzonego międzygminnego o nazwie Wodno-Kanalizacyjny Związek Gmin
XII/63/1991 z dnia 13.12.1991 r. w sprawie przekazania Dziennego Domu Pomocy Społecznej administracji rządowej
XII/64/1991 z dnia 13.12.1991 r. w sprawie zbycia mienia gminnego we wsi Benice
XII/65/1991 z dnia 13.12.1991 r. w sprawie oceny aktualności miejscowego planu ogólnego zgospodarowania przestrzennego Gminy Krotoszyn
XII/66/1991 z dnia 13.12.1991 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do zakupu samochodu


XIII/67/1991 z dnia 30.12.1991 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
XIII/68/1991 z dnia 30.12.1991 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów
XIII/69/1991 z dnia 30.12.1991 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej
XIII/70/1991 z dnia 30.12.1991 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek za energię cieplną
XIII/71/1991 z dnia 30.12.1991 r. w sprawie likwidacji TZUP
XIII/72/1991 z dnia 30.12.1991 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 1991 r.
XIII/73/1991 z dnia 30.12.1991 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do dokonywania wydatków w I kw. 1991 r. 

Liczba odwiedzin : 139
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację : Administrator Administrator
Czas wytworzenia: 2004-03-04 11:58:38
Czas publikacji: 2004-03-04 11:58:38
Data przeniesienia do archiwum: Brak