Spis zarządzeń Burmistrza Krotoszyna za rok 2018 

 
 

1549/2018 z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie indywidualnego nauczania dla ucznia Szkoły Podstawowej nr 8 z oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie

1550/2018  dnia 4 stycznia 2018 r.  w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 8 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 4 w Krotoszynie prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2017/2018
1551/2018 dnia 4 stycznia 2018 r.  w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy zawartej na nieruchomości będącej własnością Miasta i Gminy Krotoszyn

1552/2018 dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 4 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 8 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Krotoszynie prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2017/2018
1553/2018 dnia 5 stycznia 2018 r.  w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 4 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2017/2018
1554/2018 dnia 5 stycznia 2018 r.  w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 4 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2017/2018

1555/2018 dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 4 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Orpiszewie prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2017/2018
1556/2018 dnia 8 stycznia 2018 r.  w sprawie powołania Zespołu do spraw nazewnictwa ulic i placów na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn

1557/2018 dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie akceptacji zakresu rzeczowego dla zadnia inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Dzierżanowie”

1558/2018 dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przydziału drewna
1559/2018 dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 5 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami integracyjnymi w Krotoszynie prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2017/2018
1560/2018 dnia 10 stycznia 2018 r.  w sprawie przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań w danym roku budżetowym
1561/2018 dnia 10 stycznia 2018 r.  w sprawie przyznania stypendiów za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym

1562/2018 dnia 15 stycznia 2018 r.  w sprawie kwoty jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania pn.: „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn.: Przystosowanie Al. Powstańców Wlkp. w Krotoszynie do realizacji celów LPR”

1563/2018 dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie powołania zespołu do spraw prowadzenia zadania pn.: „Rozbudowa ulicy Jasnej w Krotoszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Zdunowską”

1564/2018 z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta i Gminy Krotoszyn w drodze bezprzetargowej

1565/2018 z dnia 19 stycznia 2018 r.  w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 6 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami integracyjnymi w Krotoszynie prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2017/2018

1566/2018 z dnia 22 stycznia 2018 r.  w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie indywidualnego nauczania dla ucznia Szkoły Podstawowej nr 5 w Krotoszynie

1567/2018 z dnia 22 stycznia 2018 r.  w sprawie wprowadzenia regulaminu konkursu „Piękna Gmina” promującego Miasto i Gminę Krotoszyn w roku 2018
1568/2018 z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie powołania zespołu ds. udzielenia, realizacji i rozliczenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

1569/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r . w sprawie zlecenia oraz współfinansowania opracowania dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla zadania inwestycyjnego pn.: „PROMENADA”
1570/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków

1571/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 5 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 5 w Krotoszynie prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2017/2018
1572/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r.  w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
1573/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r . w sprawie określenia terminu składania wniosków przez rodziców uczniów klasy III i VI Szkoły Podstawowej nr 4 im. Wojska Polskiego w Krotoszynie do klasy IV i VII Szkoły Podstawowej n 5 im. Mikołaja Kopernika w Krotoszynie 
1574/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, klas I publicznych szkół podstawowych a także klas wyższych niż klasa I oddziału sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej oraz oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole podstawowej, prowadzonych przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szklony 2018/2019

1575/2018 z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 5 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Świnkowie prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2017/2018

1576/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r.  w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 5 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 8 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Krotoszynie prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2017/2018
1577/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r.  w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 7 do arkusza organizacji szkoły Podstawowej nr 1 w Krotoszynie prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2017/2018

1578/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.  w sprawie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej finansowanych środkami z przyznanej na 2018 rok dotacji 
1579/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Krotoszynie na 2018 rok
1580/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie powołania członków Zespołu ds. Oceny wniosków Inicjatywy Lokalnej

1581/2018 z dnia 1 lutego 2018 r.  w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
1582/2018 z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie sporządzenia oraz ogłaszania wykazu nieruchomości będących własnością Miasta i Gminy Krotoszyn przeznaczonych do wydzierżawienia położonych na terenie Krotoszyna i Baszyn
1583/2018 z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie sporządzenia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości będących własnością Miasta i Gminy Krotoszyn przeznaczonych do sprzedaży użytkownikowi wieczystemu 
1584/2018 z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 3 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Chwaliszewie prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2017/2018

1585/2018 z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 6 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Świnkowie prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2017/2018

1586/2018 z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przydziału drewna
1587/2018 z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przydziału drewna
1588/2018 z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przydziału drewna
1589/2018 z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia z tego tytułu dodatkowych udziałów w powyższym kapitale Spółki z o. o. „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” z siedzibą w Kaliszu 
1590/2018 z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert 
1591/2018 z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do spraw z zakresu nieruchomości

1592/2018 z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie indywidualnego nauczania dla uczennicy Szkoły Podstawowej nr 5 w Krotoszynie 
1593/2018 z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 1 w Krotoszynie 
1594/2018 z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 5 w Krotoszynie 
1595/2018 z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskie-Curie w Krotoszynie
1596/2018 z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Benicach 
1597/2018 z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie indywidualnych zajęć edukacyjnych dla ucznia Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie

1598/2018 z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 6 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 5 w Krotoszynie prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2017/2018
1599/2018 z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zmieniające zarządzenie nr 1517/2017 Burmistrza Krotoszyna z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Krotoszyn oraz Samorządowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Krotoszynie

1600/2018 z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

1601/2018 z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia robót dodatkowych oraz robót zamiennych dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa woliery w Parku Miejskim im. Wojska Polskiego w Krotoszynie”

1602/2018 z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie sporządzenia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości będących własnością Miasta i Gminy Krotoszyn przeznaczonych do wydzierżawienia położonych na terenie Krotoszyna
1603/2018 z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw nazewnictwa ulic i placów na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn

1604/2018 z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 3 do arkusza organizacji Przedszkola nr 2 w Krotoszynie prowadzonego przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2017/2018
1605/2018 z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania pn.: „Modernizacja w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Henryka Jordana w Krotoszynie”
1606/2018 z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 7 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Świnkowie prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn

1607/2018 z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
1608/2018 z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 5 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2017/2018

1609/2018 z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 7 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2017/2018
1610/2018 z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie indywidualnego nauczania dla ucznia Szkoły Podstawowej nr 4 w Krotoszynie

1611/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr do arkusza organizacji Przedszkola nr 5 w Krotoszynie prowadzonego przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2017/2018

1612/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych
1613/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej finansowanych środkami z przyznanej na 2018 rok dotacji 
1614/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Krotoszynie na 2018 rok 
1615/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert 
1616/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 9 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 4 w Krotoszynie prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2017/2018
1617/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 5 do arkusza organizacji Przedszkola nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie prowadzonego przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2017/2018

1618/2018 z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przydziału drewna
1619/2018 z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie mzatwierdzenia Aneksu nr 3 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Roszkach prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2017/2018
1620/2018 z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji wniosków złożonych w ramach inicjatywy lokalnej
1621/2018 z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zmieniające zarządzenie nr 1140/2017 Burmistrza Krotoszyna z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie upoważnienia gospodarzy Wiejskich Domów Kultury i Świetlic do zawierania umów najmu 
1622/2018 z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zlecenia opracowania kompleksowej opracowania dokumentacji budowlanej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz przyjęcia założeń funkcjonalno-użytkowych dla obiektu przy ul. Kobierskiej 7 w Krotoszynie
1623/2018 z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 4 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Chwaliszewie prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2017/2018
1624/2018 z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 7 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 5 w Krotoszynie prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2017/2018
1625/2018 z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 4 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Benicach prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2017/2018
1626/2018 z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 3 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Gorzupi prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2017/2018
1627/2018 z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 8 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Świnkowie prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2017/2018
1628/2018 z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 8 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Świnkowie prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2017/2018
1629/2018 z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 3 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Lutogniewie prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2017/2018
1630/2018 z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 3 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Biadkach prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2017/2018
1631/2018 z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 8 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 1 w Krotoszynie prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2017/2018
1632/2018 z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 6 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2017/2018
1633/2018 z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 3 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Kobiernie prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2017/2018

1634/2018 z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej

1635/2018 z dnia 6 marca 2018 r.  w sprawie ustalenia służebności przesyłu na na nieruchomości gruntowej położonej w Krotoszynie przy ul. Ostrowskiej

1636/2018 z dnia 7 marca 2018 r. w sprawiezatwierdzenia Aneksu nr 6 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 8 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Krotoszynie prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2017/2018

1637/2018 z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 8 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2017/2018
1638/2018 z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 8 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2017/2018
1639/2018 z dnia 8 marca 2018 r . w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 5 w Krotoszynie
1640/2018 z dnia 8 marca 2018 r.  w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Krotoszynie
1641/2018 z dnia 8 marca 2018 r.  w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Benicach
1642/2018 z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 10 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 4 w Krotoszynie prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2017/2018
1643/2018 z dnia 8 marca 2018 r.  w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na wynajem lokalu mieszkalnego w skład mieszkaniowego zasoby gminy Krotoszyn, położonego w Biadkach przy ul. Rozdrażewskie 5

1644/2018 z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie miesięczne liczby godzin na zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

1645/2018 z dnia 20 marca 2018 r.  w sprawie zmieniające zarządzenie nr 1638/2018 Burmistrza Krotoszyna z dnia 13 maca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 1 w Krotoszynie
1646/2018 z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmieniające Zarządzenie nr 1639/2018 Burmistrza Krotoszyna z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 5 w Krotoszynie 
1647/2018 z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmieniające zarządzenie nr 1640/2018 Burmistrza Krotoszyna z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Krotoszynie 
1648/2018 z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmieniające zarządzenie nr 1641/2018 Burmistrza Krotoszyna z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Benicach 
1649/2018 z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

1650/2018 z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przydziału drewna

1651/2018 z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert 
1652/2018 z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 6 do arkusza organizacji Przedszkola nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie prowadzonego przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2017/2018
1653/2018 z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Aneks nr 8 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 5 w Krotoszynie prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2017/2018
1654/2018 z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ustalenia na rok 2018 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenia pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jej przyznawane
1655/2018 z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
1656/2018 z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ustalenia innego terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych

1657/2018 z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz głównych najemców
1658/2018 z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie indywidualnego nauczania dla ucznia Szkoły Podstawowej nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie

1659/2018 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie indywidualnego nauczania dla ucznia Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie

1660/2018 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu, informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Krotoszyn za rok 2017
1661/2018 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 7 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 8 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Krotoszynie prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2017/2018
1662/2018 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 4 do arkusza organizacji Przedszkola nr 5 w Krotoszynie prowadzonego przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2017/2018

1663/2018 z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej finansowanych środkami z przyznanej na 2018 rok dotacji
1664/2018 z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Krotoszynie na 2018 rok

1665/2018 z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn w 2018 roku

1666/2018 z dnia 3 kwietnia 2018 r.  w sprawie sporządzenia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości będących własnością i w użytkowaniu wieczystym Miasta i gminy Krotoszyn przeznaczonych do wydzierżawienia położonych na terenie Krotoszyna i Biadek
1667/2018 z dnia 3 kwietnia 2018 r.  w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 9 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2017/2018

1668/2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 7 do arkusza organizacji Przedszkola nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie prowadzonego przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2017/2018
1669/2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r.  w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 9 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 5 w Krotoszynie prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2017/2018
1670/2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie naliczenia wynagrodzenia za bezwarunkowe korzystanie z nieruchomości będącej własnością Miasta i Gminy Krotoszyn
1671/2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

1672/2018 z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 11 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 4 w Krotoszynie prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2017/2018
1673/2018 z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie sporządzenia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości będących własnością Miasta i Gminy Krotoszyn przeznaczonych do wydzierżawienia położonych na terenie Krotoszyna, Chwaliszewa, Baszyn, Biadek, Raciborowa, Jasnego Pola, Ustkowa

1674/2018 z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 1 w Krotoszynie
1675/2018 z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 5 w Krotoszynie
1676/2018 z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Krotoszynie
1677/2018 z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Benicach

1678/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury za rok 2017 
1679/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej im. Arkadego Fiedlera za rok 2017
1680/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego im. Hieronima Ławniczaka w Krotoszynie za rok 2017

1681/2018 z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 3 do arkusza organizacji Przedszkola nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi prowadzonego przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2017/2018
1682/2018 z dnia 13 kwietnia 2018 r.  w sprawie wyrażenia zgody na przydzielenie indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla ucznia klasy trzeciej gimnazjum Szkoły Podstawowej nr 1 w Krotoszynie

1683/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta i Gminy Krotoszyn
1684/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 10 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2017/2018
1685/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie sporządzenia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży położonych w Krotoszynie w rejonie ulic: Ostrowskiej i Chwaliszewskiej

1686/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie

1687/2018 z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania wspólnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

1688/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Krotoszyńskie Biblioteki Publicznej
1689/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Muzeum regionalnego im. Hieronima Ławniczaka w Krotoszynie

1690/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie przyznania uczniom szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto i Gminę Krotoszyn oraz uczniowi szkoły podstawowej prowadzonej przez organ inny niż Miasto i Gminą Krotoszyn zamieszkałemu na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn, stypendium Burmistrza Krotoszyna za I półrocze roku szkolnego 2017/2018
1691/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie zmieniające zarządzenie nr 151/2017 Burmistrza Krotoszyna z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Krotoszyn oraz Samorządowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Krotoszynie
1692/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 4 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Roszkach prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2017/2018
1693/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia etapów opracowania dokumentacji projektowej budowy ulic Łanowej, Pawiej, Kanarkowej, strusiej, Żurawiej, Żabiej, rybiej, Słowiczej, Ptasiej w Krotoszynie

1694/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

1695/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Muzeum Regionalnego im. Hieronima Ławniczaka w Krotoszynie
1696/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia w roku 2018 kwoty wydatków na ucznia uczęszczającego do przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn
1697/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia w roku 2018 podstawowej kwoty dotacji na ucznia uczęszczającego do publicznego przedszkola, funkcjonującego na terenie miasta i gminy Krotoszyn, prowadzonej przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego
1698/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia w roku 2018 podstawowej kwoty dotacji na ucznia uczęszczającego do niepublicznego przedszkola, funkcjonującego na terenie miasta i gminy Krotoszyn, prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego 
1699/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia w roku 2018 kwoty dotacji na ucznia uczęszczającego do niepublicznej szkoły podstawowej funkcjonującej na terenie miasta i gminy Krotoszyn, prowadzonej przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego
1700/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 9 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 1 w Krotoszynie prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2017/2018
1701/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 5 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Benicach prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2017/2018

1702/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok
1703/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie indywidualnego nauczania dla ucznia Szkoły Podstawowej nr 8 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Krotoszynie

1704/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przydziału drewna
1705/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej finansowanych środkami z przyznanej na 2018 rok dotacji 
1706/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie ,planu finansowego Urzędu Miejskiego w Krotoszynie na 2018 rok

1707/2018 z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie sporządzenia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Krotoszynie przy ul. Słodowej 
1708/2018 z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Krotoszyn uprawnień w zakresie zaciągania w 2018 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2018

1709/2018 z dnia 8 maja 2018 r.  w sprawie zmieniające zarządzenie nr 1140/2017 Burmistrza Krotoszyna z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie upoważnienia gospodarzy Wiejskich domów Kultury i Świetlic do zawierania umów najmu

1710/2018 z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie zmieniające zarządzenie nr 310/2015 burmistrza Krotoszyna z dnia 19 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania komisji zdrowotnej dla nauczycieli
1711/2018 z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie sporządzenia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży pod budowę garaży wraz z ustanowieniem służebności gruntowej. Nieruchomości położone są w Krotoszynie przy ul. Konstytucji 3 Maja

1712/2018 z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok 
1713/2018 z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 8 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 8 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Krotoszynie prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2017/2018
1714/2018 z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 10 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 1 w Krotoszynie prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2017/2018

1715/2018 z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie indywidualnego nauczania dla ucznia Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie 
1716/2018 z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 11 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2017/2018

1717/2018 z dnia 15 maja 2018 r.  w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Regionalnego im. Hieronima Ławniczaka w Krotoszynie
1718/2018 z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie indywidualnego nauczania dla ucznia Szkoły Podstawowej nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie
1719/2018 z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie przyznania środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotna dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Krotoszynie oraz rencistów, emerytowanych nauczycieli otrzymujących świadczenia kompensacyjne, korzystających z opieki zdrowotnej

1720/2018 z dnia 16 maja 2018 r.  w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 1 w Krotoszynie prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2018/2019
1721/2018 z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2018/2019
1722/2018 z dnia 16 maja 2018 r.  w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 4 w Krotoszynie prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2018/2019
1723/2018 z dnia 16 maja 2018 r.  w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 5 w Krotoszynie prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2018/2019
1724/2018 z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2018/2019
1725/2018 z dnia 16 maja 2018 r . w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 8 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Krotoszynie prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2018/2019
1726/2018 z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Benicach prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2018/2019
1727/2018 z dnia 16 maja 2018 r.  w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Biadkach prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2018/2019
1728/2018 z dnia 16 maja 2018 r . w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Chwaliszewie prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2018/2019
1729/2018 z dnia 16 maja 2018 r.  w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Gorzupi prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2018/2019
1730/2018 z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Kobiernie prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2018/2019
1731/2018 z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Lutogniewie prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2018/2019
1732/2018 z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Orpiszewie prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2018/2019
1733/2018 z dnia 16 maja 2018 r.  w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Roszkach prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2018/2019
1734/2018 z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Świnkowie prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2018/2019
1735/2018 z dnia 16 maja 2018 r.  w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Przedszkola nr 1 w Krotoszynie prowadzonego przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2018/2019
1736/2018 z dnia 16 maja 2018 r.  w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Przedszkola nr 2 w Krotoszynie prowadzonego przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2018/2019
1737/2018 z dnia 16 maja 2018 r.  w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Przedszkola nr 5 w Krotoszynie prowadzonego przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2018/2019
1738/2018 z dnia 16 maja 2018 r.  w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Przedszkola nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie prowadzonego przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2018/2019
1739/2018 z dnia 16 maja 2018 r.  w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Przedszkola nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie prowadzonego przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2018/2019
1740/2018 z dnia 16 maja 2018 r.  w sprawie przyznania dodatkowych godzin dla szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Krotoszyn, na rok szkolny 2018/2019
1741/2018 z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowa naukę języka polskiego dla uczniów przybywających z zagranicy
1742/2018 z dnia 16 maja 2018 r.  w sprawie przyjęcia zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja chodników na terenie miasta Krotoszyna” w 2018 roku

1743/2018 z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 9 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 8 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Krotoszynie prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2017/2018

1744/2018 z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie zwiększenia zakresu rzeczowego opracowywanej dokumentacji pn.: „Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Kobiernie do ośmioklasowego systemu nauczania” o dostosowanie do aktualnie obowiązujących przepisów PPOŻ i BHP

1745/2018 z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 8 do arkusza organizacji Przedszkola nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie prowadzonego przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2017/2018
1746/2018 z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

1747/2018 z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wzrostu wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Krotoszyn oraz Zakładu Obsługi Placówek Oświatowych w Krotoszynie
1748/2018 z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia dla dyrektora Zakładu Placówek Oświatowych w Krotoszynie
1749/2018 z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
1750/2018 z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmieniające Zarządzenie nr 1525/2017 Burmistrza Krotoszyna z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Krotoszynie

1751/2018 z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przydziału drewna
1752/2018 z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przydziału drewna
1753/2018 z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przydziału drewna

1754/2018 z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

1755/2018 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie uchylające Zarządzenie nr 2084/2010 Burmistrza Krotoszyna z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie utworzenia Krotoszyńskiej Rady ds. Seniorów oraz Zarządzenie nr 84/2011 Burmistrza Krotoszyna z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie powołania Krotoszyńskiej Rady d.s. Seniorów

1756/2018 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej finansowanych środkami z przyznanej na 2018 rok dotacji
1757/2018 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Krotoszynie na 2018 rok
1758/2018 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie    
1759/2018 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zlecenia opracowania kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz przyjęcia założeń funkcjonalno-użytkowych dla Wiejskiego domu Kultury w Ustkowie
1760/2018 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmieniające Zarządzenie nr 87/2015 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Krotoszynie oraz określenia struktury organizacyjnej

1761/2018 z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

1762/2018 z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie udziału w treningu wojewódzkim Systemu Ostrzegania i alarmowania (SOA)

1763/2018 z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Tomnicach
1764/2018 z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie powołania zespołu ds. identyfikacji Projektu pn. ”Utworzenie pomieszczeń przy ul. Młyńskiej 2b w Krotoszynie na potrzeby placówek opiekuńczo-wychowawczych wchodzących w strukturę MGOPS w Krotoszynie”

1765/2018 z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie woli nabycia nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Wronów
1766/2018 z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie zmieniające Zarządzenie nr 404/2015 burmistrza Krotoszyna z dnia 2 października 2015 r. w sprawie ustalenia stawek za obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta i Gminy Krotoszyn

1767/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody Oddziałowi Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Krotoszynie na umieszczenie herbu na nowym sztandarze Oddziału Rejonowego PCK

1768/2018 z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krotoszynie  

1769/2018 z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Pana Piotra Mikołajczyka na stanowisko dyrektora Muzeum Regionalnego im. Hieronima Ławniczaka w Krotoszynie
1770/2018 z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Zespołu Realizującego Projektu pn.: „Budowa ul. Ustkowskiej w Benicach – II etap” oraz „Budowa ul. Malinowej w Smoszewie”
1771/2018 z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia z tego tytułu dodatkowych udziałów w podwyższonym kapitale Spółki z o.o. „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” z siedzibą w Kaliszu
1772/2018 z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w 2018 roku

1773/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Zespołu do realizacji zadania pn.: „Rewaloryzacja przyrodnicza zabytkowego parku im. Wojska Polskiego w Krotoszynie”
1774/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert, którego przedmiotem jest wybór dziennego opiekuna
1775/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie sporządzenia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości będących własnością Miasta i Gminy Krotoszyn przeznaczonych do wydzierżawienia położonych na terenie Krotoszyna, Biadek, Benic, Kobierna, Roszek, Orpiszewa, Różopola, Wielowsi i Tomnic

1776/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Zespołu przygotowującego i realizującego projekt dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kompleksu rekreacyjnego w Brzozie”
1777/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zaopiniowania planu finansowo-rzeczowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółki z o.o. w Krotoszynie na rok 2018
1778/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszynie do prowadzenia w imieniu Burmistrza Krotoszyna postępowań w sprawach o świadczenia o dobry start w zakresie wynikającym z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”
1779/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszynie do prowadzenia w imieniu Burmistrza Krotoszyna postępowań w sprawach o świadczenia o dobry start w zakresie wynikającym z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”
1780/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
1781/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmieniające Zarządzenie nr 87/2015 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Krotoszynie oraz określenia struktury organizacyjnej
1782/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawiewprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej dotyczącej zadania pn.: „Budowy ul. Konarzewskiej w Krotoszynie”

1783/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Dyrektora Muzeum Regionalnego w Krotoszynie
1784/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszynie do prowadzenia w imieniu Burmistrza Krotoszyna postępowań w sprawach o świadczenia o dobry start w zakresie wynikającym z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”
1785/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszynie do prowadzenia w imieniu Burmistrza Krotoszyna postępowań w sprawach o świadczenia o dobry start w zakresie wynikającym z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”
1786/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszynie do prowadzenia w imieniu Burmistrza Krotoszyna postępowań w sprawach o świadczenia o dobry start w zakresie wynikającym z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”
1787/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia wzorów dokumentów obowiązujących przy ustaleniu trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół, dla których Miasta i Gmina Krotoszyn jest organem rejestrującym
1788/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej finansowanych środkami z przyznanej na 2018 rok dotacji
1789/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Krotoszynie na 2018 rok
1790/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn w 2018 roku
1791/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie    

1792/2018 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej celem przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego
1793/2018 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej celem przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego
1794/2018 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej celem przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego
1795/2018 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej celem przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego
1796/2018 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej celem przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego
1797/2018 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej celem przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego
1798/2018 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej celem przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego
1799/2018 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

1800/2018 z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przydziału drewna

1801/2018 z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Krotoszynie przy ul. Świętokrzyskiej
1802/2018 z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

1803/2018 z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Dyrektora Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej
1804/2018 z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Dyrektora Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury
1805/2018 z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszynie
1806/2018 z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości gruntowej położonej w Krotoszynie – Park Wojska Polskiego
1807/2018 z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie wypłaty odszkodowania za grunt przejęty pod drogę gminną, ul. Piaczyńskiego w Krotoszynie

1808/2018 z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie powołania Zespołu Realizującego Projekt pn.: Przystosowanie Alei Powstańców Wlkp. w Krotoszynie, budynku Kina Przedwiośnie oraz krotoszyńskiego Błonia do realizacji celów Lokalnego Programu Rewitalizacji

1809/2018 z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok
1810/2018 z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie sporządzenia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości będących własnością Miasta i Gminy Krotoszyn przeznaczonych do wydzierżawienia położonych na terenie Krotoszyna, Biadek, Benic, Baszyn, Bożacina, Brzozy, Dzierżanowa, Durzyna, Gorzupi, Jasnego Pola, Lutogniewa, Różopola, Roszek, Wielowsi i Wróżew
1811/2018 z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody dla Koła Polskiego Związku Filatelistów w Krotoszynie na umieszczenia herbu Krotoszyna na kartce okolicznościowej i na oznace Polskiego Związku Filatelistów
1812/2018 z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie powołania zespołu ds. udzielenia, realizacji i rozliczenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
1813/2018 z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości gruntowej położonej w Osuszy
1814/2018 z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Samorządowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Krotoszynie na rok szkolny 2018/219

1815/2018 z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej finansowanych środkami z przyznanej na 2018 rok
1816/2018 z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Krotoszynie na 2018 rok

1817/2018 z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie akceptacji ograniczonego zakresu rzeczowego realizacji I Etapu zadania pn.: „Zmiana sposobu użytkowania budynku administracyjno-usługowego na Dzienny Dom „Senior+” wraz z przebudową i rozbudową
1818/2018 z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie wysokości dodatku funkcyjnego i motywacyjnego dla dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Krotoszyn oraz Samorządowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Krotoszynie
1819/2018 z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie sporządzenia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości będącej własnością Miasta i Gminy Krotoszyn przeznaczonej do użyczenia położonej na terenie Lutogniewa
1820/2018 z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie sporządzenia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości będących własnością Miasta i Gminy Krotoszyn przeznaczonych do wydzierżawienia położonych na terenie Krotoszyna, Gorzupi i Tomnic

1821/2018 z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych w Krotoszynie, ul. Dworcowa i Fabryczna oraz zobowiązania do ustanowienia służebności przesyłu
1822/2018 z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przydziału drewna

1823/2018 z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie indywidualnego nauczania dla uczennicy Szkoły Podstawowej nr 5 w Krotoszynie
1824/2018 z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie

1825/2018 z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola nr 1 w Krotoszynie
1826/2018 z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola nr 5 w Krotoszynie
1827/2018 z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Krotoszynie
1828/2018 z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Benicach
1829/2018 z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie indywidualnego nauczania dla uczennicy Szkoły Podstawowej nr 5 w Krotoszynie
1830/2018 z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie indywidualnego nauczania dla uczennicy Szkoły Podstawowej nr 8 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Krotoszynie

1831/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Miasta i Gminy Krotoszyn miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

1832/2018 z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody dla Krotoszyńskiego Klubu Bokserskiego im. Andrzeja Gołoty na umieszczenie herbu Krotoszyna w logo klubu

1833/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie upoważnienia do udzielania zwolnień z opłat za posiłki
1834/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie upoważnienia do udzielania zwolnień z opłat za posiłki
1835/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie upoważnienia do udzielania zwolnień z opłat za posiłki
1836/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie upoważnienia do udzielania zwolnień z opłat za posiłki
1837/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie upoważnienia do udzielania zwolnień z opłat za posiłki
1838/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie upoważnienia do udzielania zwolnień z opłat za posiłki
1839/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie upoważnienia do udzielania zwolnień z opłat za posiłki
1840/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie upoważnienia do udzielania zwolnień z opłat za posiłki
1841/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie upoważnienia do udzielania zwolnień z opłat za posiłki
1842/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie upoważnienia do udzielania zwolnień z opłat za posiłki
1843/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
1844/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na dodatkową naukę języka polskiego dla uczniów przybywających z zagranicy
1845/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na dodatkową naukę języka polskiego dla uczniów przybywających z zagranicy
1846/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na dodatkową naukę języka polskiego dla uczennicy przybywającej z zagranicy
1847/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie indywidualnego nauczania dla ucznia Szkoły Podstawowej nr 1 Krotoszynie
1848/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na dodatkową naukę języka polskiego dla uczennicy przybywającej z zagranicy
1849/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie przyznania nagrody dla wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Krotoszynie
1850/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie przyznania nagrody dla wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie
1851/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie indywidualnego nauczania dla uczennicy Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie
1852/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie wrażenia zgody na zorganizowanie indywidualnych zajęć edukacyjnych dla ucznia Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie
1853/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie indywidualnego nauczania dla ucznia Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie
1854/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn za I półrocze 2018 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2018 roku

1855/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie miesięcznej liczby godzin na zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
1856/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie indywidualnych zajęć edukacyjnych dla ucznia Przedszkola nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie

1857/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości gruntowej położonej w Lutogniewie
1858/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie panu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej finansowanych środkami z przyznanej na 2018 rok dotacji
1859/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Krotoszynie na 2018 rok
1860/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie przyznania uczniom szkół podstawowych i klas gimnazjów w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Krotoszyn oraz uczniom szkół podstawowych i klas gimnazjów w szkołach podstawowych prowadzonych przez organ inny niż Miasto i Gmina Krotoszyn, stypendium Burmistrza Krotoszyna za II półrocze roku szkolnego 2017/2018
1861/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie indywidualnego nauczania dla ucznia Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie
1862/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 1 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Benicach prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2018/2019
1863/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 1 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 5 w Krotoszynie prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2018/2019

1864/2018 z dnia 4 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dziecka uczęszczającego do Przedszkola nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie

1865/2018 z dnia 6 września 2018 r. w sprawie wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków
1866/2018 z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zmieniające zarządzenie nr 1818/2018 Burmistrza Krotoszyna z dnia 7 sierpnia 2018 roku w sprawie wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Krotoszyn oraz Samorządowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Krotoszynie

1867/2018 z dnia 7 września 2018 r. w sprawie powołania Zespołu do realizacji zadania pn.: „Labirynt wiedzy przyrodniczej propagujący edukację leśną i ekologiczną małego przedszkola w ogrodzie Przedszkola „Miś Uszatek” w Krotoszynie
1868/2018 z dnia 4 września 2018 r. w sprawie sporządzenia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny na rzecz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

1869/2018 z dnia 11 września 2018 r. w sprawie sporządzenia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości będącej własnością Miasta i Gminy Krotoszyn przeznaczonej do użyczenia położonej na terenie Lutogniewa
1870/2018 z dnia 11 września 2018 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej część pasa drogowego ulicy Łąkowej w Krotoszynie
1871/2018 z dnia 11 września 2018 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2019

1872/2018 z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 1 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 1 w Krotoszynie prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2018/2019
1873/2018 z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 1 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2018/2019
1874/2018 z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 1 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 4 w Krotoszynie prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2018/2019
1875/2018 z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 1 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2018/2019
1876/2018 z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 1 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 8 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Krotoszynie prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2018/2019
1877/2018 z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 1 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Biadkach prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2018/2019
1878/2018 z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 1 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Chwaliszewie prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2018/2019
1879/2018 z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 1 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Gorzupi prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2018/2019
1880/2018 z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 1 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Kobiernie prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2018/2019
1881/2018 z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 1 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Lutogniewie na rok szkolny 2018/2019
1882/2018 z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 1 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Orpiszewie prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2018/2019
1883/2018 z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 1 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Roszkach prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2018/2019
1884/2018 z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 1 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Świnkowie prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2018/2019
1885/2018 z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 1 do arkusza organizacji Przedszkola nr 1 w Krotoszynie prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2018/2019
1886/2018 z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 1 do arkusza organizacji Przedszkola nr 2 w Krotoszynie prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2018/2019
1887/2018 z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 1 do arkusza organizacji Przedszkola nr 5 w Krotoszynie prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2018/2019
1888/2018 z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 1 do arkusza organizacji Przedszkola nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2018/2019
1889/2018 z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 1 do arkusza organizacji Przedszkola nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2018/2019
1890/2018 z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zasad korzystania z pomieszczeń w obiektach szkolnych modernizowanych z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych
1891/2018 z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zasad najmu użyczenia pomieszczeń w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Krotoszyn
1892/2018 z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie indywidualnego nauczania dla ucznia Szkoły Podstawowej nr 8 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Krotoszynie
1893/2018 z dnia 12 września 2018 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw budowy nowego przedszkola na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn
1894/2018 z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmieniające zarządzenie nr 1856/2018 Burmistrza Krotoszyna z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie indywidualnych zajęć edukacyjnych dla dziecka uczęszczającego do Przedszkola nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie

1895/2018 z dnia 13 września 2018 r. w sprawie z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 2 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 5 w Krotoszynie prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2018/2019
1896/2018 z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 2 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 4 w Krotoszynie prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2018/2019
1897/2018 z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 2 do arkusza organizacji Przedszkola nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie prowadzonego przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2018/2019
1898/2018 z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 2 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Benicach prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2018/2019
1899/2018 z dnia 13 września 2018 r. w sprawie określenia zakresu rzeczowego zlecanej dokumentacji projektowej „Opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Nowy Folwark”
1900/2018 z dnia 13 września 2018 r. w sprawie powołania zespołu koordynującego i monitorującego realizację zadań dotyczących promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki zaburzeń psychicznych w ramach Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta i Gminy Krotoszyn na lata 2018-2022

1901/2018 z dnia 19 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie miesięczne liczby godzin na zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
1902/2018 z dnia 19 września 2018 r. w sprawie powołania zespołu Realizującego Projekt pn.: „Popularyzacja walorów przyrodniczych Krotoszyna i okolic poprzez utworzenie ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej z wieżą obserwacyjno-widokową”
1903/2018 z dnia 19 września 2018 r. w sprawie powołania zespołu prowadzącego zadanie pn. „Doposażenie jednostek OSP z terenu Miasta i Gminy Krotoszyn w specjalistyczny sprzęt niezbędny do prowadzenia działań ratowniczych, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa”
1904/2018 z dnia 19 września 2018 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków w związku z udziałem w działaniach ratowniczych lub ćwiczeniach członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Miasta i Gminy Krotoszyn
1905/2018 z dnia 19 września 2018 r. w sprawie powołania zespołu prowadzącego zadanie pn.: „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych”

1906/2018 z dnia 20 września 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przydziału drewna
1907/2018 z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 2 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 8 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Krotoszynie prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2018/2019
1908/2018 z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 2 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Orpiszewie prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2018/2019

1909/2018 z dnia 21 września 2018 r. w sprawie przyznania nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej
1910/2018 z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmieniające Zarządzenie nr 1868/2018 z dnia 7 września 2018 r. w sprawie sporządzenia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny na rzecz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

1911/2018 z dnia 24 września 2018 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych

1912/2018 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia z tego tytułu dodatkowych oddziałów w podwyższonym kapitale Spółki z o. o. „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” z siedzibą w Kaliszu

1913/2018 z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej część pasa drogowego ulicy Łąkowej w Krotoszynie
1914/2018 z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej tereny publicznej ciągów pieszo-rowerowych, Krotoszyn Promenada
1915/2018 z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 2 do arkusza organizacji Przedszkola nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie prowadzonego przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2018/2018

1916/2018 z dnia 1 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 3 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 5 w Krotoszynie prowadzonego przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2018/2019
1917/2018 z dnia 1 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 3 do arkusza organizacji Przedszkola nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie prowadzonego przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2018/2019
1918/2018 z dnia 1 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na zadanie pn.: „dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn. Część 2 zad. Dostawa i montaż kolektorów słonecznych
1919/2018 z dnia 1 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 2 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Gorzupi przez Miasto i Gminę Krotoszyn
1920/2018 z dnia 1 października 2018 r. w sprawiewyrażenie zgody na zorganizowanie indywidualnych zajęć edukacyjnych dla ucznia Szkoły Podstawowej w Lutogniewie
1921/2018 z dnia 1 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie indywidualnych zajęć edukacyjnych dla ucznia Szkoły Podstawowej w Świnkowie
1922/2018 z dnia 1 października 2018 r. w sprawie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej finansowanych środkami z przyznanej na 2018 rok dotacji
1923/2018 z dnia 1 października 2018 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Krotoszynie na 2018 rok
1924/2018 z dnia 1 października 2018 r. w sprawie harmonogram realizacji budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn w 2018 roku

1925/2018 z dnia 2 października 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej celem przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego
1926/2018 z dnia 2 października 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej celem przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego

1927/2018 z dnia 4 października 2018 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
1928/2018 z dnia 4 października 2018 r. w sprawie uchylające zarządzenie nr 1000/2012 Burmistrza Krotoszyna z dnia 12 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia regulaminu przyznania statuetek „Sponsor Kultury”

1929/2018 z dnia 5 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 3 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 8 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Krotoszynie prowadzonego przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2018/2019
1930/2018 z dnia 5 października 2018 r. w sprawie przyznania nagród pieniężnych i rzeczowych dla sportowców, trenerów i działaczy sportowych za sezon 2017/2018
1931/2018 z dnia 5 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 2 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie prowadzonego przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2018/2019

1932/2018 z dnia 11 października 2018 r. w sprawie przyznania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
1933/2018 z dnia 11 października 2018 r. w sprawie wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków
1934/2018 z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok

1935/2018 z dnia 12 października 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przydział drewna

1936/2018 z dnia 15 października 2018 r. w sprawie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
1937/2018 z dnia 15 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
1938/2018 z dnia 15 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na dodatkową naukę języka polskiego dla uczniów przybywających z zagranicy

1939/2018 z dnia 17 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie zajęć rewalidacyjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Benicach

1940/2018 z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 3 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 4 w Krotoszynie prowadzonego przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2018/2019
1941/2018 z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 2 do arkusza organizacji Przedszkola nr 1 w Krotoszynie prowadzonego przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2018/2019
1942/2018 z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 2 do arkusza organizacji Przedszkola nr 2 w Krotoszynie prowadzonego przez Miasto i Gminę Krotoszyn a na rok szkolny 2018/2019

1943/2018 z dnia 22 października 2018 r. w sprawie powołania Zespołu do realizacji zadania pn.: „Ławka Niepodległości dla samorządowców”
1944/2018 z dnia 22 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 3 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Benicach prowadzonego przez Miasto i Gminę Krotoszyn a na rok szkolny 2018/2019
1945/2018 z dnia 22 października 2018 r. w sprawie zmieniające zarządzenie nr 1852/2018 Burmistrza Krotoszyna z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie indywidualnych zajęć edukacyjnych dla ucznia Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie

1946/2018 z dnia 24 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok

1947/2018 z dnia 26 października 2018 r. w sprawie powołania Zespołu Realizującego Projekt pn.: „Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Wielowsi w celu wykorzystania obiektu jako infrastruktury kulturalnej” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

1948/2018 z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 2 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2018/2019
1949/2018 z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 2 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Roszkach prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2018/2019
1950/2018 z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmieniające zarządzenie nr 1969/2018 w sprawie przyjęcia w roku 2018 kwoty wydatków na ucznia uczęszczającego do przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn
1951/2018 z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmieniające zarządzenie nr 1967/2018 w sprawie przyjęcia w roku 2018 podstawowej kwoty dotacji na ucznia uczęszczającego do publicznego przedszkola, funkcjonującego na terenie miasta i gminy Krotoszyn, prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego
1952/2018 z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmieniające zarządzenie nr 1698/2018 w sprawie przyjęcia w roku 2018 podstawowej kwoty dotacji na ucznia uczęszczającego do niepublicznego przedszkola, funkcjonującego na terenie miasta i gminy Krotoszyn, prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego
1953/2018 z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmieniające zarządzenie nr 1699/2018 w sprawie przyjęcia w roku 2018 kwoty dotacji na ucznia uczęszczającego do publicznej szkoły podstawowej funkcjonującej na terenie miasta  gminy Krotoszyn, prowadzonej przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego
1954/2018 z dnia 29 października 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszynie do realizacji zadań wynikających z Programu „Wielkopolska Karta Rodziny”
1955/2018 z dnia 29 października 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszynie do realizacji zadań wynikających z Programu „Wielkopolska Karta Rodziny”
1956/2018 z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 3 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2018/2019

1957/2018 z dnia 31 października 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przydziału drewna
1958/2018 z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 4 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 4 w Krotoszynie prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2018/2019
1959/2018 z dnia 31 października 2018 r. w sprawie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej finansowanych środkami z przyznanej na 2018 rok dotacji
1960/2018 z dnia 31 października 2018 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Krotoszynie na 2018 rok
1961/2018 z dnia 31 października 2018 r. w sprawie przyznania środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Krotoszyn oraz rencistów, emerytowanych nauczycieli otrzymujących świadczenia kompensacyjne, korzystających z opieki zdrowotnej
1962/2018 z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 2 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Kobiernie prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2018/2019
1963/2018 z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 2 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 1 w Krotoszynie prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2018/2019
1964/2018 z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

1965/2018 z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 3 do arkusza organizacji Przedszkola nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie prowadzonego przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2018/2019

1966/2018 z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 4 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie prowadzonej przez Miasto i Gminy Krotoszyn na rok szkolny 2018/2019
1967/2018 z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 3 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 1 w Krotoszynie prowadzonej przez Miasto i Gminy Krotoszyn na rok szkolny 2018/2019
1968/2018 z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie rozwiązania umów użyczenia zawartych na nieruchomościach będących własnością Miasta i Gminy Krotoszyn  położonych w Różopolu
1969/2018 z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszynie do realizacji zadań wynikających z Programu „Wielkopolska Karta Rodziny”

1970/2018 z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 4 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 1 w Krotoszynie prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2018/2019
1971/2018 z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 4 do arkusza organizacji Przedszkola nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie prowadzonego przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2018/2019

1972/2018 z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie określenia zakresu prac objętych przetargiem na wybór wykonawcy robót dla zadania pn.: „Budowa ul. Dębowej w Salni”

1973/2019 z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 2 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Benicach prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2018/2019

1974/2018 z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie opracowania projektu budżetu na 2019 rok
1975/2018 z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy finansowej Miasta i Gminy Krotoszyn
1976/2018 z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej finansowanych środkami z przyznanej na 2019 rok dotacji
1977/2018 z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Krotoszynie na 2019 rok
1978/2018 z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn w 2019 roku
1979/2018 z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości gruntowej położonej w Lutogniewie oznaczonej jako działki nr 222 i 247 we Wróżewach oznaczonej jako działka nr 18
1980/2018 z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej położonej w Lutogniewie oznaczonej jako działki nr 183 i 216 oraz w Dzierżanowie oznaczonej jako działka nr 63
1981/2018 z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
1982/2018 z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 4 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 5 w Krotoszynie prowadzonej przez Miasto i Gminę  Krotoszyn ma rok szkolny 2018/2019

1983/2019 z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie sporządzenia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości będącej własnością Miasta i Gminy Krotoszyn przeznaczonej do użyczenia położonej na terenie Świnkowa
1984/2018 z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie sporządzenia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości będącej własnością Miasta i Gminy Krotoszyn przeznaczonej do użyczenia położonej na terenie Orpiszewa
1985/2018 z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie sporządzenia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości będącej własnością Miasta i Gminy Krotoszyna przeznaczonej do użyczenia położonej na ternie Roszek

1986/2018 z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej części pasa drogowego ulicy Okólnej w Krotoszynie

1987/2018 z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 5 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie na rok szkolny 2018/2019
1988/2018 z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie udziału w treningu wojewódzkim Systemu Ostrzegania i Alarmowania (SOA)

1989/2018 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie    zatwierdzenia Aneksu nr 5 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 1 w Krotoszynie prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2018/2019

1990/2018 z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Krotoszynie
1991/2018 z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie zmieniające zarządzenie nr 1818/2018 Burmistrza Krotoszyna z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie wysokości dodatku funkcyjnego i motywacyjnego dla dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Krotoszyn oraz Samorządowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Krotoszynie
1992/2018 z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Krotoszynie
1993/2018 z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie przekazania upoważnienia do zaciągania zobowiązań w danym roku budżetowym
1994/2018 z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji do spraw odbioru końcowego zadania pn.: „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn” Część I zadania Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu pn. „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn”

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1/2018 z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 5 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 4 w Krotoszynie prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2018/2019
2/2018 z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 3 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2018/2019

3/2018 z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenie zgody na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na wynajem lokalu mieszkalnego w skład mieszkaniowego zasobu gminy Krotoszyn, położonego w Krotoszynie przy ul. Więźniów Politycznych 26/2
4/2018 z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie zmieniające zarządzenie nr 1654/2018 Burmistrza Krotoszyna z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ustalenia na rok 2018 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenia pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jej przyznawane

5/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
6/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla mieszkańców Miasta i Gminy Krotoszyn w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2023 roku
7/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na powierzenia realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla mieszkańców Miasta i Gminy Krotoszyn w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2023 r.
8/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmieniające Zarządzenie nr 947/2016 z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie przyznawania środków finansowych na promocję gminy
9/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej celem przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego
10/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy zawartej na nieruchomość będącą własnością Miasta i Gminy Krotoszyn
11/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Krotoszyn oraz Samorządowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Krotoszynie
12/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie indywidualnych zajęć edukacyjnych dla ucznia Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie
13/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 6 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 1 w Krotoszynie na rok szkolny 2018/2019
14/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzeni Aneksu nr 3 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Kobiernie prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2018/2019
15/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej finansowanych środkami z przyznanej na 2018 rok dotacji
16/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Krotoszynie na 2018 rok
17/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta i gminy Krotoszyn w 2018 roku

18/2018 z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie utworzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Krotoszynie

19/2018 z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie indywidualnego nauczania dla ucznia Szkoły Podstawowej nr 8 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Krotoszynie
20/2018 z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 6 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 4 w Krotoszynie prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2018/2019
21/2018 z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 4 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 8 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Krotoszynie prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2018/2019

22/2018 z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu etyki audytora wewnętrznego, Księgi procedur audytu wewnętrznego oraz Programu i poprawy jakości audytu wewnętrznego
23/2018 z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Krotoszynie

24/2018 z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie rozwiązania umowy użyczenia zawartej na nieruchomościach będących własnością Miasta i Gminy Krotoszyn, położonych w Krotoszynie

25/2018 z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przydziału drewna
26/2018 z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok

27/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie harmonogramu obchodów świat państwowych i lokalnych w 2019 roku
28/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie przyznania nagród dla osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych w przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Krotoszyn
29/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie przyznania nagrody dla dyrektora Zakładu Obsługi Placówek Oświatowych w Krotoszynie

30/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie wzrostu wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Krotoszyn oraz Zakładu Obsługi Placówek Oświatowych w Krotoszynie

31/2018    z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 1818/2018 Burmistrza Krotoszyna z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie wysokości dodatku funkcyjnego i motywacyjnego dla dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Krotoszyn oraz Samorządowego Ośrodka doskonalenia Nauczycieli w Krotoszynie

32/2018    z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Krotoszynie oraz określenia struktury organizacyjnej
33/2018    z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej finansowanych środkami z przyznanej na 2018 rok dotacji
34/2018    z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Krotoszynie na 2018 rok
35/2018    z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie
36/2018    z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Krotoszynie na 2019 rok
37/2018    z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn w 2019 roku
38/2018    z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmieniające Zarządzenie nr 1525/2017 burmistrza Krotoszyna z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Krotoszynie
39/2018    z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie odwołania II Zastępy Burmistrza Krotoszyna
40/2018    z dnia 27 grudnia 2018 r.  w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny wniosków w otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej

41/2018    z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 7 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 4 w Krotoszynie prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2018/2019
42/2018    z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 6 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2018/2019
43/2018    z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 7 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 1 w Krotoszynie prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny 2018/2019
44/2018    z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy zawartej na nieruchomość będącą własnością Miasta i Gminy Krotoszyn 

Liczba odwiedzin : 1059
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Marta Konarska
Osoba odpowiedzialna za informację : Burmistrz Krotoszyna
Czas wytworzenia: 2018-02-01 14:50:24
Czas publikacji: 2019-01-30 14:45:04
Data przeniesienia do archiwum: Brak