Klauzula informacyjna 

 
 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (dalej Rozporządzenie), informuję, iż:

1. Administratorem Danych Osobowych jest Miasto i Gmina Krotoszyn oraz Burmistrz Krotoszyna z siedzibą przy ul. Kołłątaja 7, 63-700 Krotoszyn.

2. Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Krotoszynie jest Pan Arkadiusz Brodziak, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Urząd Miejski w Krotoszynie, ul. Kołłątaja 7, 63-700 Krotoszyn lub e-mail: iod@um.krotoszyn.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych tj.:
a) wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Miasto i Gminę Krotoszyn oraz Burmistrza Krotoszyna na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;
b) wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Miasto i Gminę Krotoszyn oraz Burmistrza Krotoszyna na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia;

4. Administrator Danych Osobowych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom:
a) na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
b) które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

5. Dane osobowe są przetwarzane przez okres, niezbędny do zrealizowania poszczególnych celów Gminy.

6. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, w tym prawo do cofnięcia zgody (w przypadku, gdy jest podstawą przetwarzania danych), w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

8. Podanie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy przez Miasto i Gminę Krotoszyn oraz Burmistrza Krotoszyna. Przy czym podanie danych jest:
a) obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
b) dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub niezawarcie umowy.

 

 


 

 

Liczba odwiedzin : 370
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Marta Konarska
Osoba odpowiedzialna za informację : Burmistrz Krotoszyna
Czas wytworzenia: 2018-05-25 13:43:13
Czas publikacji: 2019-01-29 14:23:43
Data przeniesienia do archiwum: Brak